Jump to content
Tuesday 19 October 2021
Mellgard

Funderingar kring TBT (tributyltenn)

Recommended Posts

19 minuter sedan skrev Mellgard:


Lagtexten lyder ”Från och med den 1 januari 2008 får de fartyg som avses i artikel 3.1 antingen inte ha några tennorganiska föreningar som fungerar som biocider i antifoulingsystem på sina skrov, yttre delar eller utsidor, eller så måste de vara täckta med en beläggning som utgör en spärr för sådana föreningar som läcker ut från det förbjudna antifoulingsystemet".

 

I ett rättssamhälle tolkas lagar av domstolar. Inte av båtklubbar eller båtorganisationer. 

"Det är förbjudet att sjösätta en båt med TBT-rester på sin botten". Tja, man kan tycka det. 😀

Ja, du kan ju börja med att polisanmäla klubben då och sedan göra rättssak av frågan..?

Låter smidigt. 
Önskar dig lycka till

 

För övrigt får ju klubben ha sådana regler, men det måste säkert till beslut på medlemsmöte om ändring i klubbens stadgar så det finns med där; förmodligen därför man skjuter på detta ett år. Så personligen hade jag - vilket jag skrivit tidigare - jobbat på att lösa problemet med bottenfärgen istället. 
 

En nyfiken fråga; hur tolkar du själv lagtexten du klippte in..? Inte för att du är domstol, utan mer för att jag undrar vilken vinkling du tänker utgå ifrån? 

Edited by Peter_K

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minuter sedan skrev Peter_K:

Ja, du kan ju börja med att polisanmäla klubben då och sedan göra rättssak av frågan..?

Låter smidigt. 
Önskar dig lycka till

 

För övrigt får ju klubben ha sådana regler, men det måste säkert till beslut på medlemsmöte om ändring i klubbens stadgar så det finns med där; förmodligen därför man skjuter på detta ett år. Så personligen hade jag - vilket jag skrivit tidigare - jobbat på att lösa problemet med bottenfärgen istället. 

Jag är tveksam till att en ideell förening får införa stadgar som diskriminerar en medlem om det inte finns lagstöd för lydelsen i den stadgeändringen. Då kommer det med stor sannolikhet att gå att överklaga stadgeändringen till regionalt båtförbund och SBU. Sedan blir det kanske en process hela vägen upp till Miljööverdomstolen.

 

Med detta inlägg vill jag inte ifrågasätta riskerna med TBT. Jag accepterar fullständigt det förbud som infördes (jag har själv använt TBT-färg innan dess skadlighet blev känt och bytte såklart till annan godkänd bottenfärg). Däremot irriterade jag mig på att yrkessjöfarten fick fortsätta att använda TBT, vilket de även gjorde, i väldigt många år efter att det svenska förbudet för fritidsbåtar infördes.

 

En del av de miljöpropåer som poppar upp gentemot båtlivet har en karaktär av häxjakt över sig. Ta t.ex. aktionen med att blästra båtbottnar, efter Happy Boats mätningar av TBT. Blästringen sponsrades av myndigheterna innan det uppdagades att åtgärden var till mer skada för miljön än att låta färgen sitta kvar. (Jag läste en artikel om hur hög halt av olika TBT-föreningar och deras nedbrytningsprodukter det numera finns i området utanför en båtklubb där denna aktivitet beordrades men hittar inte artikeln så källhänvisning saknas tyvärr). Vad vann miljön på den insatsen?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det finns alldeles för mycket tyckande utan vetenskaplig grund angående bottenfärger, deras innehåll, och deras påverkan på vattnet. 
De som i stället för att bara gapa och svälja vad tyckande miljöfanatiker inom offentliga sektorn och vissa båtklubbar säger vill få veta hur fakta ser ut, verifierat av mätresultat, kan läsa om sådant här.
https://www.sxk.se/miljo/dokument
Att mäta är att veta.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 timmar sedan skrev Lintott:

Jag är tveksam till att en ideell förening får införa stadgar som diskriminerar en medlem om det inte finns lagstöd för lydelsen i den stadgeändringen.

Det tror inte jag heller. 
Men det är det ju inte tal om. 

Det är inte så att man förbjuder alla som heter ”Mellgard” att sjösätta eller förbjuder en viss typ av båtar eller religionstillhörighet i klubben - man ställer krav på båtens skick, något som går att åtgärda. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites


Peter_K frågade hur jag tolkar lagtexten jag klippte in. Jo, min båt uppfyller "täckt med en beläggning som utgör en spärr för sådana föreningar som läcker ut från det förbjudna antifoulingsystemet".   

 

I min första inlaga till Transportstyrelsen skrev jag att deras påstående här https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/   
"om krav på speciell spärrbeläggning för att förhindra läckage är oriktigt  För i den gällande lagtexten, som är korrekt återgiven av Transportstyrelsen på annat ställe, står "Från och med den 1 januari 2008 får de fartyg som avses i artikel 3.1 antingen inte ha några tennorganiska föreningar som fungerar som biocider i antifoulingsystem på sina skrov, yttre delar eller utsidor, eller så måste de vara täckta med en beläggning som utgör en spärr för sådana föreningar som läcker ut från det förbjudna antifoulingsystemet.”

 

Beläggningen som utgör en spärr behöver alltså inte vara speciell, utan det räcker om nya skikt av bottenfärg som påmålats utanpå fyller funktionen att vara spärr för utläckning.  Eftersom kemikalieexpeditionen inte godkänner bottenfärger med hög halt av koppar måste båtbottnar i Östersjön vanligen ommålas varje år, varför det på äldre båtar kan finnas många skikt av bottenfärg som spärrar utläckning av TBT. 

 

Det står i länken från Transportstyrelsen att det "är dock oklart om de spärrfärger som finns för fritidsbåtar verkligen är effektiva mot TBT-läckage". Men den eventuella osäkerheten är betydelselös om ett par skikt av vanlig båtbottenfärg fungerar som spärr för utläckning, vilket är i högsta grad sannolikt. För hur skulle det annars gå att förklara att det på ett antal äldre båtar och mer än 30 år efter att TBT-innehållande bottenfärger försvann från marknaden finns kvar tenn i mängder som kan vara upp till hälften av den mängd tenn per ytenhet båtbotten som nymålats med TBT-innehållande bottenfärg under 1980-talet eller tidigare?"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Apropå speciella spärrfärger så har jag nyligen skrivit till den lokala kommunala miljöförvaltningen bland annat detta. Tänkte jag skulle försöka hjälpa de båtägare i båtklubben som fått sina båtar underkända av Happy Boat.

 

"Saneringen av båtarna planeras enligt klubbstyrelsen utföras på en avskild plats inom hamnområdet dit båtarna ska förflyttas.  Klubbstyrelsen förespråkar enligt uppgift "slipning med maskin med dammsugare", och förmodligen avses slipning med en tillkopplad industridammsugare.  Men blästring är antagligen också ett alternativ, och i bägge fallen blir det väl fråga om att leja bort arbetet till företag som har tillgång till särskild utrustning, däribland skyddsutrustning för personal.

 

Dessa åtgärder är mycket kostnadskrävande för båtägarna, och för min egen båt (30 fots segelbåt) hade borttagning av bottenfärgen på min båt tydligen kostat storleksordningen 20 tkr. Se exempelvis denna prislista. 
https://www.bullandomarina.se/wp-content/uploads/2018/08/Priser-info-sanering-båtbottnar-TBT.pdf

 

En kunnig debattör, Svante Bahrton, förespråkar användning av spärrfärger framför blästring. Se nedanstående länkar.  

 

 

https://www.hamnen.se/artiklar/bottenfargsfragan-miljoforvaltningen-tvingar-fram-forgiftande-atgarder/  

 

Den undersökning av spärrfärgers effektivitet som Svante Bahrton framför kritik mot är denna  

https://docplayer.se/108751669-Undersokning-av-sparrfargers-effektivitet-joao-ferreira-maria-bighiu-maria-lagerstrom-britta-eklund-ann-kristin-eriksson-wiklund.html 

 

Att applicera spärrfärg på båtbottnar kan båtägarna själva genomföra. Enligt AFS-förordningen (EG) nr 782/2003 från 4 april 2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg gäller att ”Från och med den 1 januari 2008 får de fartyg som avses i artikel 3.1 antingen inte ha några tennorganiska föreningar som fungerar som biocider i antifoulingsystem på sina skrov, yttre delar eller utsidor, eller så måste de vara täckta med en beläggning som utgör en spärr för sådana föreningar som läcker ut från det förbjudna antifoulingsystemet”.  Det är alltså tillräckligt att applicera spärrfärg, och någon sanering genom borttagning av färg är inte påyrkad.

 

Ett exempel på en spärrfärg är denna https://www.batliv.se/2016/03/01/antifouling-sealer-ska-hjalpa-batagare-att-ta-miljoansvar/ 

 

Har noterat att miljöförvaltningen i Stockholms stad har en negativ inställning till spärrfärger. 
https://tillstand.stockholm/globalassets/tillstand-och-regler/tillstand-regler-och-tillsyn/fritid-och-underhallning/batklubbar/info-sparrfarger-200312.pdf  Men vår klubbhamn ligger i saltsjön och inte i dricksvattentäkten Mälaren. Rimligen har miljöförvaltningen i Stockholm ingen rätt att upphäva ovannämnda EU-förordning.  

 

Ber om bekräftelse på att kommunens miljöenhet håller applicering av spärrfärg för att vara ett godtagbart alternativ till rengöring av båtarna på vår båtklubb"

 

Jag fick ett undanglidande svar, och har nu svarat 

 

"Tack för kommentarerna till min fråga.  Jag uppfattar dina kommentarer som att Botkyrka kommuns miljöenhet inte håller applicering av spärrfärg för att vara ett godtagbart alternativ till rengöring av båtarna på vår båtklubb från TBT.

Ber om bekräftelse på detta förmodade beslut från Botkyrka kommuns miljöenhet, och en besvärshänvisning".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag tror inte du kan räkna många lager bottenfärg som spärr-skikt, då behöver du eller tillverkaren kunna visa på den funktionen. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Så jag eller tillverkaren av båtbottenfärg har något slags bevisbörda här? Tror inte det.

 • Confused 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minut sedan skrev Mellgard:

Så jag eller tillverkaren av båtbottenfärg har något slags bevisbörda här? Tror inte det.

Det är ju faktiskt du som kommer med ett påstående (dvs många lager bottenfärg funkar som spärr mot TBT), då är det ju bra att man kan backa upp det med bevis också.
Så jo. 

 

Annars kan jag ju påstå att om jag välsignar båten och begjuter den med vigvatten under fullmånens mest intensiva timmar så funkar det som böldspärr, men jag behöver inte bevisa det. 
Problemet löst. 

 • Thanks 2
 • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om en miljöförvaltning anser att det finns risk för att rester av TBT på gamla båtar i en båtklubbs hamn utgör en miljöfara får de väl styrka det. 

 

Förvaltningen kunde under våren omedelbart före sjösättning mäta på en båt med mycket tenn och sedan mäta samma båt nästa vår före bottenmålning och sjösättning. Om mängden tenn inte minskat vore det bevis för att ingen utläckning skett.

 

Eller så kan en miljöförvaltning mäta halten TBT i sediment i en båtklubbs hamn från år till år. Halten kommer nog att minska för varje år. Därmed ingen miljöfara.

 

"The most recent surveys disclose that the recovery of the ecosystems from the “TBT nightmare” is ongoing"  

https://www.researchgate.net/publication/311506992_Organotins_and_Imposex_in_Europe_A_Pre-ban_and_Post-ban_Perspective 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fast miljöförvaltningen har ingen som helst anledning och incitament att ifrågasätta direktiv från EU, så varför skulle de agera så, tänker du..?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej igen Mellgard, blev visst  heligt förbannad i mitt inlägg ovan.
Ber härmed om ursäkt, men i sak så tycks båtägare bli ett alltmer gnälligt släkte? :)

Blev visst bara super-övertrött på olika tillfälliga agenda-sättare i forumet , för i corona-krisens spår så har nog vi här på forumet mer än övernog med bemöta de gamla vanliga forumtrollens standardattacker  ?
     Men om forum- läsare på  MG eventuellt i förlängningen även börjar gnälla på tidigare förbjudna gifter, typ tributyltenn i bottenfärg, typ amalgam i tänderna, typ blytillsats i bensin, ja då tvingas jag nästan dra min imaginära pistol?

Blir trött, börjar tänka "varför attackera forumet återigen med gammal skåpmat" och inte sikta framåt istället?  

 

Vilken rätt har vi människor egentligen tagit oss makten till,  att `maximera våra egna levnads-betingelser´, obetänksamt kortsiktigt och alltmer troligt på kommande generationers bekostnad´? Utrota det levande i vår egen livsmiljö i kortsiktigt kvartals-intresse??
       (Vet inte svaret, men visst har väl vi alla människor ett ansvar för kommande generationer, alltså bortom ekonomiska kvartalsrapporter, bortom flåshurtiga ekonomers/ politikers penga-räknande, bortom dagens corona-situation? Sorgligt ifall detta angelägna budskap och klokskaper från äldre generationen går förlorat??)

Edited by Thomas-1
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Inte fel att ifrågasätta etablerade fakta, ny information kan ju tillkomma.Tänk Galileo, och Columbus som vågade riskera att segla över kanten. 

Fast nu verkar diskussionen mest handla om diskussionen.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är lugnt, Thomas 1. Hade faktiskt väntat mig en större "shitstorm" här. 😀


Miljöintresse finns, och jag är exempelvis ständig medlem i "Miljövänner för kärnkraft". Vad gäller båtmiljö gästade jag senast den temadag som miljökommittén för SBU höll 8 mars.   

 

Förresten, angående de nu strukna oriktiga uppgifterna från SBU om giftighet av TBT jämfört med dioxin och DDT så kontaktade jag i december Britta Eklund på Happy Boat. Hon svarade vänligt, och bl.a.  
"Den viktigaste anledningen av förbud mot tennorganiska föreningar är inte eventuell giftighet gentemot människan utan mot organismer som lever i havet. Jag bifogar en reviewartikel av Antizar-Ladislao https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412007001845  som kan ge dig ytterligare information om TBTs giftighet".  (min understrykning)

 

Som annan information till läsarna, här ett utdrag från mitt mail av 26 januari till Jonas Bjelfvenstam (GD,Transportstyrelsen). 

 

"I tidigare nämnd länk https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/  står att senaste uppdatering skedde 2016-02-25. Men många både senare och tidigare utländska vetenskapliga rapporter visar att det marina livet fortgående återhämtar sig från gamla skador orsakade av TBT, och utan att man utomlands rengjort några fritidsbåtar från TBT. 

 

Nedan återges sammandrag för en sådan rapport, men det finns många liknande rapporter.  Av den norska rapportens kompletta text  (12.48Mb) https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/handle/11250/2588674 framgår att man vad gäller TBT uppnått god status till och med i centrala Oslo, Akershuskaia (se tabell 11, sid 51; "Blue-filled circles indicate no exceedances of EQS with respect to Environmental Quality Standards from the Water Framework Directive").  

 

I Norge liksom i andra länder har man veterligen inte genomfört någon rengöring från TBT på fritidsbåtar. 

 

Title: Contaminants in coastal waters of Norway 2017
(from page 6) For the first time since 1991, there were no effects of TBT on dogwhelk (imposex parameter VDSI=0) at all eight stations. There were significant downward long-term trends for TBT at all stations, except for Brashavn in the Varangerfjord where no trend could be seen and previous VDSI levels were low. The synchronous decreases in both TBT concentrations and imposex parameters in dogwhelk coincides with the TBT bans. The results indicate that the legislation banning the use of TBT since 2008 has been effective.
(from page 93) "The results show that the Norwegian legislation banning application of organotin on ships shorter than 25 meters in 1990 and longer than 25 meters in 2003/2008, has been effective in reducing imposex in dogwhelk populations. The international convention that was initiated by the International Maritime Organization (IMO) did not only ban application of organotin on ships after 2003 but also stated that organotin after 2008 could not be part of the system for preventing fouling on ships. VDSI in dogwhelk was around level 4 in all dogwhelk stations before the ban in 2003, except for the Varangerfjord where the VDSI had been low (<0.3) in the whole monitoring period. It was a clear decline in VDSI as well as TBT at all stations between 2003 and the total ban in 2008 (Figure 31, Figure 32). In the post-ban period since 2008, the VDSI levels have been below PROREF (3.68) at all stations, and the levels has been close to zero at many of the stations".  
https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/handle/11250/2588674 "

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsätter lägga ut en del "aptitretare" om TBT. Innan jag börjar sammanfatta, och kanske låter en ny slägga falla. 😀

 

I mitt andra inlägg i tråden fick ni en övningsuppgift. Jämföra giftighet av TBT för människor med giftigheten av dioxin och DDT.  Men ingen nappade.

 

Dessa tre ämnen får man i sig dagligen via födan, i extremt små mängder. För sådana ämnen använder man begreppet TDI ("tolerable daily intake") när man tittar på giftighet. https://en.wikipedia.org/wiki/Tolerable_daily_intake 

 

Ett annat men mindre relevant mått på giftighet är LD50. https://en.wikipedia.org/wiki/Median_lethal_dose   LD50 är som mest intressant för de som planerar ett giftmord. 

 

TDI för dioxiner är av WHO och andra satt till två pikogram per dag och kilo kroppsvikt. Och för DDT är TDI satt till 0.5 mikrogram per dag och kilo kroppsvikt. Att jämföra med 0.25 mikrogram per dag och kilo kroppsvikt för TBT.   

 

TBT är alltså dubbelt så giftigt för människor som det gamla insektsgiftet DDT. Inte "hundra gånger farligare". 

 

Har jag räknat rätt om jag påstår att dioxiner hålls för att vara åtta miljoner gånger giftigare för människor än TBT? Kanske har jag räknat fel tidigare.

 

När SBU tidigare spred uppgiften att TBT "kan närmast jämföras med dioxin när det gäller inverkan på djur och människor" så har man haft denna artikel som källa https://www.havet.nu/dokument/Havet2007-tbt.pdf 

Det står där på första sidan att "Föreningarna räknas till de mest giftiga substanser som släppts ut i miljön, fullt jämförbara med dioxiner och furaner".

 

Men den artikeln från 2007 är endast en opinionstext av marinbiologer. Syftet kan vara att säkra fortsatta arbetstillfällen för marinbiologer. TBT-utsläpp från fartyg upphör ju helt året därpå (2008) och därmed är miljöfaran stort sett borta.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minuter sedan skrev Mellgard:

TDI för dioxiner är av WHO och andra satt till två pikogram per dag och kilo kroppsvikt. Och för DDT är TDI satt till 0.5 mikrogram per dag och kilo kroppsvikt. Att jämföra med 0.25 mikrogram per dag och kilo kroppsvikt för TBT.   

 

TBT är alltså dubbelt så giftigt för människor som det gamla insektsgiftet DDT. Inte "hundra gånger farligare". 

Om du börjar propagera för att TBT kan vara kvar för att det bara är dubbelt så farligt som DDT kommer diket du gräver snabbt bli väldigt djupt.........😎

 • Haha 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Mellgard - det är inte oss du skall övertyga.

Vi i ett båtforum har ingen makt att påverka detta.

 

Vi tar det igen...
Din båtklubb följer de rekommendationer de får från kommun och länsstyrelser, som i sin tur baserar sina beslut från ett EU-direktiv.

Du behöver alltså antingen:

- Hitta en typgodkänd metod från en tillverkare som kan säga att om du gör X så får du ett fullgott skydd mot TBT-haltig färg och sedan påverka kommun eller länsstyrelse som säger att spärrfärg inte är godtagbart

- Påverka vår lagstiftande församling och få dem att gå emot EU-direktivet

- Påverka EU och få dem att ändra direktivet, och säga att TBT inte är ett problem

- Börja uppskatta att ha båten på land

- Flytta båten till en privat brygga och en privat uppläggningsplats där ingen bryr sig

- Flytta båten till ett annat land där man är OK med TBT

- Mäta skrovet efter förekomst av TBT och sedan eventuellt åtgärda problemet med slipning

Share this post


Link to post
Share on other sites

I Tyskland finns en stark miljörörelse. Men jag har inte funnit något som tyder på att tyska båtorganisationer eller båtklubbar intresserar sig för att ta bort rester av TBT från "Sportboote".
Undrar vad det kan bero på? 😀

 

Möjlig ledtråd.  https://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/biozide/biozidprodukte/antifouling-mittel

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minuter sedan skrev Mellgard:

I Tyskland finns en stark miljörörelse. Men jag har inte funnit något som tyder på att tyska båtorganisationer eller båtklubbar intresserar sig för att ta bort rester av TBT från "Sportboote".
Undrar vad det kan bero på? 😀

 

Möjlig ledtråd.  https://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/biozide/biozidprodukte/antifouling-mittel

Tips!

Det går nästan alltid att leta upp sådant som styrker det man tror på, så därför är det bättre att anstränga sig och leta efter motsatsen, dvs. "TBT är farligt" i ditt fall.

 

Hittar du inget som säger att TBT är farligt kan du vara rätt säker på att TBT är ofarligt.

 

Att leta efter den sanning man själv tror på är sällan fruktbart om man verkligen vill komma närmare sanningen. Däremot används den metoden flitigt av konspirationsteoretiker.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minuter sedan skrev Mellgard:

I Tyskland finns en stark miljörörelse. Men jag har inte funnit något som tyder på att tyska båtorganisationer eller båtklubbar intresserar sig för att ta bort rester av TBT från "Sportboote".

Hur långt har du till Tyskland, om du lägger båten där istället..?

 • Like 1
 • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minuter sedan skrev Mellgard:

I Tyskland finns en stark miljörörelse. Men jag har inte funnit något som tyder på att tyska båtorganisationer eller båtklubbar intresserar sig för att ta bort rester av TBT från "Sportboote".
Undrar vad det kan bero på? 😀

En vild killgissning är att man på många platser har ännu mycket allvarligare miljöproblem att ta tag i.

 

Jag vet inte hur det är idag, men på många platser längs med och utanför floder och kanaler var det tidigare förbjudet att bada.

Edited by Mackey
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Antag att en terrorist och anställd på bilfabrik hade tillsatt en radioaktiv substans som exempelvis cesium-137 i en sats primer som målades på bilarna före lackering.

 

Kanske hade då alla bilägare till den årsmodellen blivit ålagda att anlita mätfirma och bekosta mätningen. Men är det rimligt att de drabbade bilägarna tvingas bekosta blästring och omlackering av sina bilar? Vad är skillnaden om det i stället var fråga om TBT på ägda båtar?

 

Peter_K förefaller tro att jag agerar av personligt intresse. Men det finns faktiskt människor som försöker stoppa orättvisor som drabbar andra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minuter sedan skrev Mellgard:

Antag att en terrorist och anställd på bilfabrik hade tillsatt en radioaktiv substans som exempelvis cesium-137 i en sats primer som målades på bilarna före lackering.

 

Kanske hade då alla bilägare till den årsmodellen blivit ålagda att anlita mätfirma och bekosta mätningen. Men är det rimligt att de drabbade bilägarna tvingas bekosta blästring och omlackering av sina bilar? Vad är skillnaden om det i stället var fråga om TBT på ägda båtar?

Really? Är detta ett relevant exempel..? 🤣

Skillnaden är att det inte är en terrorist som varit inblandad och tagit sig in på ett båttillbehörsföretag och blandat i TBT i färgen som du ovetandes smetat på..? Och att det inte har hänt..?

 

Citat

Peter_K förefaller tro att jag agerar av personligt intresse. Men det finns faktiskt människor som försöker stoppa orättvisor som drabbar andra.

Japp - jag tror du agerar i personligt intresse.

Jag föreslår att du motbevisar mig genom att du slipar bort all TBT-haltig färg på din båt så du kan sjösätta, och sedan fortsätter driva frågan om TBT i orättvisans namn, så att inte andra blir drabbade.

Edited by Peter_K
 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minut sedan skrev Mellgard:

Antag att en terrorist och anställd på bilfabrik hade tillsatt en radioaktiv substans som exempelvis cesium-137 i en sats primer som målades på bilarna före lackering.

 

Kanske hade då alla bilägare till den årsmodellen blivit ålagda att anlita mätfirma och bekosta mätningen. Men är det rimligt att de drabbade bilägarna tvingas bekosta blästring och omlackering av sina bilar? Vad är skillnaden om det i stället var fråga om TBT på ägda båtar?

 

Peter_K förefaller tro att jag agerar av personligt intresse. Men det finns faktiskt människor som försöker stoppa orättvisor som drabbar andra.

Så vem tänker du ska betala för saneringen?

 1. Den som målat på TBT, som troligen skulle bli fallet med en "felmålad" bil.
 2. Den som ägde båten när TBT blev förbjudet att använda?
 3. Färgtillverkaren som blandat TBT i färgen?
 4. Alla svenska båtägare genom en TBT-skatt på båtar.
 5. Alla Sveriges skattebetalare?
 6. Någon annan?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ingen enda ska betala. För sanering är obefogad.

 

TBT-rester från äldre båtar kommer ut i vattnet endast vid spolplattor (dålig rening) och båtbottentvättar med styva borstar. 

 

För båtar på land sprids TBT till luften endast vid slipning eller blästring ända in till epoxi-skiktet.

 

Skrotning av TBT-båt är problemfri. För vid uppeldning bildas endast ogiftig tennoxid, vatten och koldioxid. TBT kan ses som en kemisk förening av butan (gasol) och metallen tenn.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mackey skrev "Att leta efter den sanning man själv tror på är sällan fruktbart om man verkligen vill komma närmare sanningen. Däremot används den metoden flitigt av konspirationsteoretiker." 

 

Nog har jag letat alltid, i hela världen. 😀  Att inandas damm av TBT-båtbottenfärg är definitivt ohälsosamt.

https://forums.ybw.com/index.php?threads/health-hazards-of-tbt-antifouling.55398/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Peter_K skrev att jag som ett alternativ behöver "Hitta en typgodkänd metod från en tillverkare som kan säga att om du gör X så får du ett fullgott skydd mot TBT-haltig färg och sedan påverka kommun eller länsstyrelse som säger att spärrfärg inte är godtagbart". 

 

Men det finns inget typgodkännande för spärrfärger, och kommunen ger inget besked eller möjlighet att överklaga. Hur överklagar man detta besked jag fick i går? "Något beslut från Botkyrka kommun angående användandet av spärrfärg är inte fattat. Dock avråder miljöenheten från användandet av spärrfärg, enligt tidigare mejl. I övrigt har du att följa båtklubbens regler".

 

Jag tackade för svaret, som var som förväntat.  

 

Angående miljöregler försökte klubbstyrelsen vid årsstämman få godkännande för paragrafen "Vid torrsättning och sjösättning ska medlem följa Transportstyrelsens och Kemikalieinspektionens rekommendationer". Det gick inte så bra med det försöket. 😂

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 timmar sedan skrev Mellgard:

Ingen enda ska betala. För sanering är obefogad.

 

TBT-rester från äldre båtar kommer ut i vattnet endast vid spolplattor (dålig rening) och båtbottentvättar med styva borstar. 

 

För båtar på land sprids TBT till luften endast vid slipning eller blästring ända in till epoxi-skiktet.

 

Skrotning av TBT-båt är problemfri. För vid uppeldning bildas endast ogiftig tennoxid, vatten och koldioxid. TBT kan ses som en kemisk förening av butan (gasol) och metallen tenn.

 

Det är inga förbränningsanläggningar som kan matas med hela båtar, inte ens roddbåtar. Vid skottning krossas och eller rivs båtarna till småbitar/flis och TBT frigörs.

 

Alternativet att elda upp hela båtar på majbrasan har gått ur tiden som du ev. känner till.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nja, vid krossning, rivning eller itusågning frigörs nog mest större partiklar som inte flyger iväg. Stor skillnad mot slipdamm.

 

Jag var inte på plats när sista båteldning gjordes på båtklubbens område, för ca tio år sedan. Blev livligt efteråt.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Mellgard:

Nja, vid krossning, rivning eller itusågning frigörs nog mest större partiklar som inte flyger iväg. Stor skillnad mot slipdamm.

Litet tips till när du slipar din båt:

Jag köpte en billig excenterslip på Biltema, och en billig industridammsugare samt en packe 40-papper. Lite silvertejp löste ihopkopplingen av maskinerna. Mask och handskar, såklart. Och hörselkåpor med musik i. Och heltäckande kläder. Men... handskarna blev inte ens färgade, det var så himla effektivt. Inget damm på båten heller.

Så slipning är en bra metod

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy