Jump to content
Friday 10 July 2020

Mellgard

Medlemmar
 • Content Count

  52
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1 Neutral

About Mellgard

 • Rank
  Löjtnant

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Lite kompletterande info till ovanstående. Eftersom jag för sju år sedan seglat från Stockholm till Henningsvær/Lofoten med en liknande båt (Comfort 30) och med encylindrig Yanmar (YSB8) kanske mina erfarenheter kan vara av intresse för en eventuell färd nästa år. Viktigaste utrustning för en så lång färd anser jag vara rorkultpilot/kurshållare (typ Autohelm 1000), och gärna en i reserv. En riktig livflotte är inte heller fel. VHF-n använde jag aldrig. Har ingen AIS men valde ändå under några timmar att fortsätta i tät dimma, ut till Træna i stället för att försöka gå tillbaka. För navigation hade jag en liten plotter och en surfplatta (Samsung) med navionics, gps, och sim-kort. Låg vid flytbryggor i alla besökta norska hamnar, utom Bergen och Haugesund. Så inga problem med förtöjningar och tidvatten. Hade sällskap av min fru till Bergen, och fortsatte sedan själv. Färden till Lofoten tog drygt 30 seglingsdagar, via Öresund och Skagen. Tre av dagsetapperna inkluderade även natten till nästa dag (Landsort-Böda, Skagen-Arendal, Træna-Bodø). Låg inblåst vid tre tillfällen och i sammanlagt en vecka, och tappade ytterligare en vecka vid reparationer (sprayhood, byte av startmotor). Man kunde då för sju år sedan övervintra i vattnet i Bodø (isfri hamn) och det kostade ca 5 tkr. En men endast en övervintring var möjlig utan att behöva betala moms för båten, och förutsatt att man rapporterade sin båt till myndigheten. Ett antal bilder från färden finns här
 2. Av länken närmast nedan förstås att Transportstyrelsen ansvarar för tillsynen av efterlevnad av AFS-förordningen, och därvid kan ombesörja "fysisk inspektion av båten, då vi testar om TBT förekommer på skrovet". Likväl pressar miljöförvaltningar och i nästa steg styrelser i båtklubbar oss ägare till äldre fritidsbåtar att bekosta mätning av TBT på våra båtar genom helt utomstående. Dessutom mätningar medelst en bristfällig metod. https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/vad-gor-transportstyrelsen/ Angående AFS-förordningen har Tomas Sörensen gjort en utredning som i sammanfattning blivit införd på undanskymd plats i nätupplagan av Båtliv. https://www.batliv.se/2019/12/03/alla-julklappar-ar-inte-lika-roliga-att-fa/#comment-9606 Det förtjänar understrykas att det inte är Transportstyrelsen eller annan myndighet eller förvaltning som har tolkningsföreträde vad gäller AFS-förordningen. Utan det har domstolar, och dessa har att förhålla sig till vad som står i förarbetena till förordningen. Vidare tillåts nog inte tolkningar som är mer ingripande än som erfordras för att uppnå syftet med förordningen.
 3. Ett inlägg här på Maringuiden daterat 2013-05-02. Men patentansökan från Britta Eklund, Lennart Lundgren, och Erik Ytreberg blev inlämnad först 2014-07-01, mer än ett år senare. Deras svenska patent SE537906 bedömer jag som ogiltigt eftersom förpubliceringen medförde att uppfinningshöjd saknas. De som arbetar med XRF-mätning inom Svenska Båtunionen har förmodligen dragit samma slutsats, och verkar inställda på att ignorera patentet. Tydligen har Havs- och vattenmyndigheten finansierat den "forskning" som ligger bakom försöket från personerna kring firma Happy Boat att via patent skaffa sig ett världsomspännande monopol på en kostnadseffektiv metod att mäta miljögiftet TBT. Se sista sidan i denna länk. https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/fritidsbatar1/skrovmalet/protokoll20160831.pdf Man frågar sig om den myndigheten kanske även bekostat det misslyckade försöket att få ett svenskt monopol på TBT-mätning?
 4. I ett par tidigare inlägg har jag ironiserat över skrivningen från SBU https://batmiljo.se/batagare-2/batbottenfarger/13593-2/ att "Det är förbjudet att sjösätta en båt med TBT-rester på sin botten och det jobbas hårt med att identifiera de båtar som fortfarande har TBT-färg kvar och få till stånd säkra saneringar eller skrotning med varningstext". Vem har utfärdat detta påstådda förbud? Vem ansvarar för att förbudet efterlevs? När trädde förbudet i kraft? Vilka sanktioner kan drabba dem som bryter mot förbudet? Vid vilken minsta mängd TBT per ytenhet båtbotten anses det finnas kvar TBT-rester som kräver sanering? Det räcker inte att hänvisa till skrivningarna här https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/ För jag har fått besked från Lina Petersson på Transportstyrelsen att det där är "information som ska vara lättbegriplig men är inte avsedd som lagtext". Rimligen måste det väl finnas någon juridisk kompetens på SBU? Eller har SBU kanske blivit kapat av miljöaktivister som låter känslor övertrumfa fakta? Som svar på min kritik mot Transportstyrelsen att de inte lämnat någon vägledning för hur en sanering bäst kan genomföras har jag fått besked att "I stället för att aktivt tillsyna båtar för att upptäcka TBT har Transportstyrelsen valt att avvakta de resultat som kommer komma från det pågående projektet Skrovmålet, för att vi ska veta vilka saneringsmetoder som är lämpliga att använda innan vi aktivt kräver sådana åtgärder". Men jag tror inte det blir något läge för Transportstyrelsen att aktivt kräva saneringar. Det är nog kört nu.
 5. "Syftet med undantagen i fritidsbåtsdirektivet var att förhindra att mängder av gamla båtar plötsligt inte skulle vara tillåtna". Lagstiftarna kunde nog inte föreställa sig möjligheten att man i ett land skulle försöka göra gamla båtar otillåtna för att det i underliggande skikt bottenfärg finns kvar rester av ett inte längre tillåtet ämne. https://www.expressen.se/nyheter/romsons-miss--inget-kryphal-for-bottenfarg/
 6. Tack för informationen, Lintott. Kemikalieinspektionen tar sig friheter vad gäller av EU godkända tillsatser till båtbottenfärger. Ett ytterligare exempel kan vara just CuPT, som står för kopparpyrition ("copper pyrithione"). Inspektionen påstår (länk) att de bidragit till begränsningar inom EU av det giftiga ämnet kopparpyrition i båtbottenfärger. Men vad jag kan se är ämnet tillåtet inom EU. https://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/2016/kemikalieinspektionen-har-overlamnat-arsredovisning-till-regeringen/
 7. Arbetet/undersökningarna blev jag färdig med förra året. Resultatet får vi nog veta först om ett par år.
 8. "You have all been fooled". Det speciella med TBT var den vidsträckta användningen på handelsfartyg, och skadlig utläckning från dem. Inte den höga giftigheten mot vattenlevande organismer. För andra tillsatser till bottenfärger var lika giftiga. "We found that Irgarol was more toxic than TBT on the growth of autotrophic species. The toxicity of CuPT was comparable to that of TBT on almost all test species, while it showed higher toxicity than TBT on medaka fish larvae." https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X11001123 Att förbuden mot TBT först riktades mot fritidsbåtar berodde på att det var enkelt för ett enskilt land att införa försäljningsförbud för TBT-innehållande bottenfärg. Både Frankrike och Storbritannien införde sådana förbud före det svenska förbudet 1989.
 9. Rättshaverister håller på med saker som inte kan vinnas. Jag har en gång drivit ett ärende rättsligt. Fick ett regeringsbeslut som gick mig emot, men som sedan kammarrätten i praktiken upphävde och gav mig rätt. Mina kollegor i patentbranschen var jätteglada. För kammarrättens beslut innebar att vi som arbetade med samma saker som patentverkets uppdragsavdelning fick fri åtkomst till patentverkets klassordnade samlingar av utländska patentskrifter.
 10. Pro bono betyder "oegennyttiga insatser för samhällets bästa". 😀
 11. Peter_K Båtklubbar behöver normalt inte använda rättsapparaten mot sina medlemmar. Allt som brukar behövas är stadgeenliga beslut vid årsstämma. Det som behövs för att få stopp på geschäften kring TBT är ett rättsligt avgörande i en Mark- och miljödomstol. Jag känner till två domar där båtklubbar vunnit mot kommunala miljöförvaltningar som ställt orimliga krav. Den vanliga gången är väl att båtklubbar av miljöförvaltningar krävs besvara önskemål av typ "Miljöenheten anser att båtklubben behöver utreda vilka båtar som har båtbottenfärger innehållande TBT. Detta bör göras genom att mäta TBT med exempelvis skrapprov eller XRF på båtar som är äldre än 1995. För båtar med båtbottenfärger innehållande TBT bör det även finnas en plan för sanering av dessa båtbottnar". Om någon i en båtklubbsstyrelse som ser detta vill ha hjälp med att besvara liknande önskemål från en miljöförvaltning så kan jag stå till tjänst, pro bono. Ingemar Mellgard
 12. Bollen ligger hos dem som inom eller utom båtklubben kanske tänker sig att genomdriva något slags tvångsåtgärder mot mig för att det eventuellt finns TBT på min båt. Sådana kommer jag att motsätta mig, om så behövs med hjälp av rättsapparaten. Vad vår och alla andra båtklubbar borde ha gjort vad gäller TBT är att begära ett formellt föreläggande från den kommunala miljöenhet som framfört "önskemål" om TBT. Sedan överklaga det till i första instans Länsstyrelsen, och därvid exempelvis hänvisa till de olika faktauppgifter som jag fört fram i den här tråden. Det är ju uppenbart orimligt att belasta båtägare med kostnader på tiotusentals kronor för att deras båtar för mer än 30 år sedan bottenmålats med en då tillåten bottenfärg. Särskilt när ett borttagande av färgen inte leder till någon förbättrad miljö.
 13. Polisanmälan?? Man kan tvista om tvångsåtgärder kring TBT utan att det finns brottsmisstanke. "Enkelt tvistemål" tror jag det kallas. En domare och inga nämndemän. Inget byte av båtklubb är aktuellt, för önskade reträtter i TBT-frågan har nu genomförts.
 14. Vet inte om det finns TBT på min båt, och är inte intresserad. Har haft min Comfort 30 "Marlina" sedan 1990. TBT-bottenfärger togs bort från den svenska marknaden året innan. Om någon utan kostnad för mig vill mäta TBT på min båt så accepteras det. Skulle det finnas TBT i större mängd än någon av myndigheter fastslagen gräns så kommer jag nog ändå inte ta bort något TBT själv, eller betala någon för att göra det, förrän det finns ett vägledande domstolsbeslut.
 15. OSPAR är en europeisk maritim miljöorganisation av större tyngd än svenska miljöförvaltningar, transportstyrelse, båtunion (SBU) med flera. Svenska västkusten faller inom deras täckningsområde. https://www.ospar.org/about Ser inte någonstans i OSPAR-rapporter någon antydan om att rester av TBT på fritidsbåtar skulle utgöra en hälsofara eller miljöfara. Googla OSPAR i kombination med TBT och läs rapporterna. "Almost a decade after the use of organotins was prohibited in antifouling paints on ships, concentrations detected in marine sediments have fallen considerably, and are often below the limit of detection. As a result, only a few countries continue to monitor organotin in sediment". https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/intermediate-assessment-2017/pressures-human-activities/contaminants/organotin-sediment/
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy