Jump to content
Saturday 24 February 2024

Mellgard

Medlemmar
 • Content Count

  1,244
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

50 Expert

About Mellgard

 • Rank
  Vice Amiral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. I tråden "Funderingar kring TBT (tributyltenn)" gjorde jag misstaget att ge mig in i diskussioner med personer som inte hade någon kunskap att förmedla. Ska försöka att inte upprepa misstaget.
 2. På sid 20 i utkastet till rapport från Chalmers (se bilaga) står i tabell 4 nederst till höger att kostnaden per båt är 250 SEK när XRF-mätning utförs av genom Svenska båtunionen utbildade och certifierade mätförrättare. Dessa inom båtklubbar internt utbildade mätförrättare är av Strålsäkerhetsmyndigheten certifierade till att hantera XRF-mätpistoler. Mätförrättarna är inte bemyndigade av Transportstyrelsen eller annan myndighet till att kontrollera efterlevnad av AFS-konventionen eller AFS-förordningen. Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet för konventionen och förordningen. I Article 11 (på sid 11) i konventionen står under rubriken "Inspections of Ships and Detection of Violations" att "A ship to which this Convention applies may, in any port, shipyard, or offshore terminal of a Party, be inspected by officers authorized by that Party for the purpose of determining whether the ship is in compliance with this Convention." Länk till konventionen https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/236102/8284.pdf Motsvarande svensk text löd "Ett fartyg på vilket denna konvention är tillämplig får i en parts hamn, skeppsvarv eller offshore-terminal inspekteras av personer som är bemyndigade av parten att avgöra om fartyget följer denna konvention." https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/sjosakerhet_GQ03109d2/html/ Parter anslutna till konventionen är stater eller sammanslutningar av stater. Mätförrättare inom båtklubbar är inte "officers authorized by that Party" eller "bemyndigade av parten" . Alltså bemyndigade av EU eller av svenska staten genom statlig myndighet eller genom delegering från sådan. Utkast sid 20.pdf
 3. Applicera spärrfärg enligt konstens alla regler hade inte hjälpt. Grödinge båtklubb skriver i miljöföreskrifter https://grodingebatklubb.se/wp-content/uploads/sites/4/2023/10/GBK-Miljoforeskrifter-2023.pdf (sid 2-3) att "Båtar med TBT på skrovet tillåts ej på klubbens område. Blivande medlemmar med båtar tillverkade 1995 eller tidigare ska intyga att deras båt inte har TBT på skrovet för att upptas i klubben. Med TBT på skrovet menas i detta sammanhang att skrovet har mer än 100 mikrogram tenn per cm2 vid XRF-mätning eller motsvarande med annan mätmetod." Svenska Båtunionen (SBU) skriver i miljöprogram https://batunionen.se/wp-content/uploads/2017/11/SBU-Miljoprogram-2018.pdf (sid 7) att man verkar för att "Så kallade spärrfärger inte används då de leder till att TBT och andra giftiga ämnen blir kvar på båtbotten vilket kan innebära problem vid framtida hantering/skrotning." "Båtar målade med färg som innehåller TBT (tributyltenn) ska saneras, och här måste staten, kommuner och båtägarna ta sina respektive delar av ansvaret." Det har inte rättsligt prövats huruvida krav på borttagning av all bottenfärg ("sanering") är förenligt med miljöbalkens skälighetsregel. Det handlar om TBT-rester från tillåten påmålning under 1980-talet. Mitt försök att genom överklagningsbart föreläggande från kommunens miljöförvaltning erhålla sådan prövning stoppades av Transportstyrelsen. Något som inte helt klart framgår av föreläggandena i bilagorna Regeringsbeslut 1 och Regeringsbeslut 2. Det slutade med politiska regeringsbeslut. Regeringsbeslut-1.pdf Regeringsbeslut-2.pdf
 4. Blästring i torrdocka? Med sand som blästringsmedel? Sedan bottenmålning? Med eller utan primer?
 5. Det var tydligen jätteenkelt med den etablerade spärrfärgen Primocon. Det är det väl fortfarande?
 6. I nämnda utkast stod även det som återges i bilagan nedan. Finns några invändningar mot texten? Länk nedan till den i utkastet nämnda MEPC.356(78). Svensk text saknas. https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MEPCDocuments/MEPC.356(78).pdf Utkast-fortsättning.pdf
 7. Havs- och Vattenmyndigheten har fått in ett utkast till rapport angående skrapprov som jag med intresse granskar. I utkastet står "Eftersom TOF fortfarande är förekommande på en stor andel (uppemot 25%) av fritidsbåtar i svenska småbåtshamnar, bedöms de, tillsammans med förorenade ytsediment, stå för en pågående nytillförsel av TOF till den marina miljön." Se bilaga eller nedan. TOF är förkortning för tennorganiska föreningar. TBT (tributyltennhydrid) är en sådan. Ibland står bara TBT när det syftas på gruppen tennorganiska föreningar i allmänhet.
 8. Studien finns på länk https://docplayer.se/108751669-Undersokning-av-sparrfargers-effektivitet-joao-ferreira-maria-bighiu-maria-lagerstrom-britta-eklund-ann-kristin-eriksson-wiklund.html Signaturen trewq står för en skön sågning av studien, på sid 16 i den äldre långa tråden. Klicka på det nedan för tydligare text.
 9. Kuriöst: Försökte nyligen från Transportstyrelsen få fram texten i det som togs bort från deras webbplats i mars 2021. En text som låg ute i flera år, kanske ända från 2016. En jurist där svarade att "När det gäller information som vi publicerar på vår webbplats så bedöms den informationen inte lyda under offentlighetsprincipen, såsom t.ex. diarieförda handlingar, utan den är enbart en service som vi har till allmänheten. Den servicen är frivillig för myndigheten att tillhandahålla och det finns därmed inte krav på utlämnande på samma sätt. Så om det finns information, dvs handlingar som går att lämna ut, förvarade hos oss, som du vill ta del av, så kan du begära ut detta. Men det går alltså inte med webbpubliceringar/-information." Frågade då myndighetens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam om juristens åsikt hade stöd inom Transportstyrelsens ledning. Då gick det snabbt. Det känsliga var tydligen detta nedan.
 10. Båtunionen kanske vet. E-postadress miljo@batunionen.se
 11. Mitt intresse för att motarbeta krav på borttagning av bottenfärg var från början ideellt. Numera är mitt arbete med detta helt och hållet ideellt. Som högutbildad kemist kunde jag se att forskare med affärsintressen i XRF-mätning spred överdrivna uppgifter om giftighet eller skadlighet av övermålade rester av TBT. Har fått två regeringsbeslut som är grundade på att den EU-förordning som kallas AFS-förordningen gäller för fritidsbåtar kortare än 24 meter. Det passar mig utmärkt. För därmed gäller EU-regler för kontroll av efterlevnad av förordningen.
 12. EU:s biocidförordning syftar till att "harmonisera reglerna för att förbättra den fria rörligheten för biocidprodukter inom unionen och samtidigt säkerställa en hög skyddsnivå både för människors och djurs hälsa och för miljön." Se nedan. En fritidsbåt som på sin botten har rester av TBT kan väl falla inom begreppet biocidprodukt. Då gäller EU-regler för båten. Inte regler framtagna för att brukas i Sverige såsom de i denna länk föreslagna. https://research.chalmers.se/publication/536077/file/536077_Fulltext.pdf
 13. Båtklubbar har knappast stadgar som öppnar för diskriminering av ägare till äldre båtar.
 14. De bägge regeringsbesluten (politiska beslut) grundas på föreställningen att AFS-förordningen gäller för fritidsbåtar kortare än 24 meter. Om AFS-förordningen gäller för sådana båtar så gäller även det regelverk som avser kontroll av efterlevnad av AFS-konventionen och dess implementering genom AFS-förordningen. Det får vid XRF-mätning eller annan mätning inte finnas mer än 2.5 gram tenn per kilo torr bottenfärg i prov tagna från yttersta lagret bottenfärg. Medan i Sverige gäller att det är otillåtet med mer än ett gram tenn per kvadratmeter bottenyta mätt genom XRF-mätning på samtliga lager bottenfärg. Vad kan EU tänkas tycka om det? EU har en gång förkastat ett förslag från Tyskland om mer långtgående bestämmelser för tennorganiska föreningar. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:202:0037:0045:SV:PDF
 15. Ovanstående text var tänkt att betyda att Transportstyrelsen inte testar fritidsbåtar. Eller testar stora utländska fartyg som helt klart omfattas av AFS-förordningen. Har provtagning och mätning utförd av andra än statliga myndigheter rättsverkan för till AFS-konventionen anslutna stater? Transportstyrelsen har inte delegerat provtagning och mätning. Transportstyrelsen påstår sig inte ha tagit fram tillämpningsföreskrifter för AFS-förordningen. Men fram till mars 2021 fanns texten i bilaga Borttaget på myndighetens webbplats. En framträdande aktör som ännu sprider dessa felaktiga uppgifter är miljöförvaltningen i Stockholms stad. https://tillstand.stockholm/globalassets/foretag-och-organisationer/tillstand-och-regler/tillstand-regler-och-tillsyn/fritid-och-underhallning/batklubbar/regelverk-rorande-batbottenfarger.pdf (se sid 2) Uppgifterna styr fortfarande miljöinspektörers, båtklubbars och deras organisationers verksamhet. Man har inte observerat att Transportstyrelsen dragit tillbaka uppgifterna. AFS-förordningen är en EU-förordning och har väl som sådan företräde framför svenska förordningar och bestämmelser. "Som medlem i Europeiska unionen omfattas Sverige också av EU-rätten som har företräde över nationell rätt. Det betyder till exempel att om en svensk lag står i strid med en EU-lag är det EU-lagen som gäller." https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/regeringens-arbete-pa-eu-niva/#:~:text=Sverige är medlem av Europeiska,det EU-lagen som gäller
×
×
 • Create New...