Jump to content
Thursday 26 November 2020

Mellgard

Medlemmar
 • Content Count

  170
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

6 Neutral

About Mellgard

 • Rank
  Örlogskapten

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Mig veterligen finns inga beslut av politiskt ansvariga i kommuner angående mätning och borttagning av rester av TBT. Utan det verkar handla om att kommunanställda miljöinspektörer försöker få båtklubbar att utföra deras arbete.
 2. Det är kanske lättare att utesluta aktivister i båtklubbstyrelser som genomdriver ekonomiska och andra sanktioner mot klubbmedlemmar vars båtar har rester av en bottenfärg som lagligen påmålats för mer än 30 år sedan? 😏 Båtklubbar är vanligen ideella kamratföreningar med syfte att tillvarata medlemmarnas intressen i anslutning till båtlivet. Att agera domstol i miljöfrågor kan vara stadgebrott, särskilt om klubbens medlemmar inte har blivit tillfrågade.
 3. Man bör skilja på farligt och giftigt. Ett gift kan vara ofarligt i ett låst "giftskåp".
 4. Nytt och intressantare kan vara att diskutera om eller hur "Polluter Pays Principle" kan vara tillämplig när det gäller rester av TBT på fritidsbåtar, alltså rester av färg som påmålats för mer än 30 år sedan och eventuellt av kanske annan båtägare än nuvarande. I länken nedan från Transportstyrelsen står "I försiktighetsprincipen ingår principen om att förorenaren betalar (Polluter Pays Principle), som innebär att det är verksamhetsutövaren själv som ska bekosta nödvändiga åtgärder". https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/allmanna-regler/ Har förresten tidigare fått trovärdig information om att påståendet på Båtmiljö.se att det är förbjudet att sjösätta en båt med TBT-rester på sin botten är grundat på AFS-förordningen, med stöd av Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap. 3 §) och 29 kap. 3 § 20 p. https://batmiljo.se/batagare-2/batbottenfarger/13593-2/ Huruvida det är en rimlig tolkning av AFS-förordningen tillsammans med försiktighetsprincipen är öppet för diskussion.
 5. Blåval har återvänt till vattnen kring Sydgeorgien. https://www.bbc.com/news/science-environment-54994814
 6. Se fil nedan, och som också finns tillagd till mitt inlägg för två timmar sedan. TBT Värmdö.pdf
 7. På vad baserar sig nämnda översiktliga beskrivning av hur TBT påverkar miljön generellt?
 8. I informationsbladet från Bygg- och miljöavdelningen i Värmdö kommun och som jag citerade stod "Redan vid låga halter syns en negativ påverkan hos bland annat djurplankton och fiskar". Men uttryck som "låga halter" och "negativ påverkan" ger ingen sakinformation. I en publikation från 2014 kan man tvärtom läsa "När det gäller fiskens hälsotillstånd kan det utifrån undersökta biomarkörer inte dras några slutsatser om negativ påverkan i föroreningsbelastade områden". Alltså inte ens i de föroreningsbelastade områdena i stockholmstrakten. https://www.ivl.se/publikationer/publikation.html?id=3180 https://www.ivl.se/download/18.34244ba71728fcb3f3f88d/1591705062821/B2214.pdf Inte ovanligt att miljöförvaltningar "tar en rövare" och chansar på att ingen kontrollerar deras påståenden. Men jag kontrollerar. TBT Värmdö.pdf
 9. Undersökningen uppges syfta till att kontrollera om spärrfärger fungerar som spärr efter borstning i de maskinella borsttvättar som ett antal kommuner i landet satsat på. Men det finns ju inget behov av vare sig maskinell eller manuell borstning om man använder vanlig bottenfärg innehållande koppar som aktiv substans! Dessutom är de använda försöksbetingelserna (se sid åtta) inte relevanta för syftet att efterlikna tvättning i kommunala borsttvättar. För vid försöken borstar man kontinuerligt i hela tre minuter på varje punkt av "båtbotten", och med en borste av ej redovisad styvhet (stålborste?) som anbringats på en pelarborrmaskin med ej redovisat varvtal. Yttrycket vid borstningen uppges motsvara 5 kg för en cirkel med 8 cm diameter. Detta motsvarar ett ton per kvadratmeter! Det står även "Valet av fem kilo och tre minuters borsttid baserades därför på det tryck en person med rimlig ansträngning kan åstadkomma manuellt" (sid 21). Har forskarna funderat på hur lång tid (rimlig ansträngning) det tar att manuellt borsta en normalstor båtbotten med normalstor borste om man kontinuerligt borstar i tre minuter på varje ställe på bottnen? Oseriös forskning.
 10. Har fått ett utförligt svar från Miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsenheten på Värmdö kommun. Sakinnehållet i svaret återges närmast nedan, samt därefter texten i informationsbladet. "Vi har inte fattat beslut om att upphäva AFS-förordningen. Som du skriver finns det utrymme i paragrafen för att tillåta spärrfärger, förutsatt att de ”utgör en spärr”. De studier som gjorts på spärrfärger har dock visat på brister när det gäller inkapslingsförmågan. Inkapsling kan därför inte garanteras och man kan inte säga att spärrfärgen ”utgör en spärr”. Därför har vi i Värmdö gjort bedömningen att spärrfärger inte är ett tillåtet alternativ i nuläget. Samma bedömning har gjorts inom hela Stockholms län. När det gäller TBT behöver tillsynsmyndigheter även ta hänsyn till miljökvalitetsnormer (MKN). Säg till om du vill ha ytterligare information om det. Vi har nyligen skapat ett informationsblad om TBT, jag bifogar det! Målgruppen är enskilda båtägare." "Tributyltenn (TBT) Vad är TBT? På 1960-talet blev det vanligt att tillsätta tennorganiska föreningar i båtbottenfärger. Tributyltenn (TBT) var den förening som var vanligast, och TBT-färger blev populära på grund av dess enastående förmåga att minska påväxt. Det visade sig dock att TBT är extremt giftigt för de flesta vattenlevande organismer. Redan vid låga halter syns en negativ påverkan hos bland annat djurplankton och fiskar. Spridning av TBT Trots att det var länge sedan båtar målades med TBT-färg visar studier att TBTkontinuerligt tillförs till mark, vattenmassa och sediment. Höga halter TBT har uppmätts i sediment och höga halter tenn (härrörande från TBT) har också nyligen uppmätts på båtskrov och i mark i Värmdö kommun. Detta tyder på att gamla underliggande lager färg fortfarande läcker från båtarna. Försök har gjorts att ta fram spärrfärger i syfte att kapsla in gamla färglager och förhindra läckage. I dagsläget finns det dock ingen spärrfärg där läckage inte förekommer. Detta är därmed inte en metod som godkänns inom Stockholms län. Lagstiftning och reglering Redan 1989 blev det förbjudet att sälja båtbottenfärg med TBT i Sverige. Sedan 2008 gäller totalförbud mot förekomst av bottenfärger som innehåller TBT. Detta gäller för alla svenska fartyg, oavsett, storlek och trafik. Förbudet gäller även fritidsbåtar. Vad gäller inom Värmdö kommun?  TBT får inte förekomma på båtskrov. I de fall det finns förekomst av TBT ska båten saneras snarast på ett säkert sätt.  Båtar som har tillverkats 1995 eller tidigare har identifierats som riskobjekt gällande TBT. Har du en båt som är byggd 1995 eller tidigare finns det en risk för TBT och båten behöver undersökas alternativt saneras direkt. Undersökningar kan utföras genom skrapprov eller XRF-mätning."
 11. Vet inte, men en hårdare lag eller förordning i en region/kommun strider mot EU:s grundtanke. Tänker sig Värmdö kommun eller en båtklubb där exempelvis ha tillstånd att mäta TBT på gästande tyska fritidsbåtar och sedan avvisa dem? "EU-lag gäller framför svensk lag" "EU:s medlemsländer ska följa de regler som EU-länderna beslutar om tillsammans i EU:s institutioner. Ett land som inte gör det kan ställas inför rätta i EU-domstolen. Om en svensk lag står i strid med en EU-lag är det EU-lagen som gäller." https://eu.riksdagen.se/vad-gor-eu/en-eu-lag-blir-till/eus-lagar-och-regler/ Tomas Sörensen (medlem i samma båtklubb som jag) har gjort en kvalificerad utredning av EU-lagstiftningen gällande TBT . Se eftertexten i denna länk. https://www.batliv.se/2019/12/03/alla-julklappar-ar-inte-lika-roliga-att-fa/ Min skrivning om Värmdö kommuns "upphävning" av AFS-förordningen innehöll stänk av ironi.
 12. "Jonas Hentati Sundberg har tillsammans med sin forskarkollegor studerat sillgrisslorna på Stora Karlsö intill Gotland i över 20 år." "På Gotland har havsörnen ökat från noll till sextio par, de senaste 20 åren. – Ett tydligt resultat av en lyckad miljöpolitik och ett minskat antal miljögifter i naturen, säger Jonas Hentati Sundberg". https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/ovantade-foljder-for-sillgrisslorna-av-turisternas-franvaro (Foto från 18 september 2018 då vi var enda turister på Stora Karlsö. Personalen var i färd med att stänga anläggningarna för säsongen. Vi hade kommit från Böda och fortsatte sedan till Lickershamn)
 13. Har roat mig med att maila Värmdö kommun enligt nedan. I ett automatiskt svarsmail utlovas svar inom två arbetsdagar. Kanske kommer det att behövas lite längre betänketid? "I länken nedan från Värmdö kommun står "Båtar som någon gång har målats med färger som innehåller TBT måste därför saneras då underliggande färglager kan läcka TBT." https://www.varmdo.se/upplevaochgora/naturochfriluftsliv/batarochbatliv/miljovanligtbatliv.4.18c983316e0536cb189a333.html Enligt den internationella AFS-förordningen gäller att: ”Från och med den 1 januari 2008 får de fartyg som avses i artikel 3.1 antingen inte ha några tennorganiska föreningar som fungerar som biocider i antifoulingsystem på sina skrov, yttre delar eller utsidor, eller så måste de vara täckta med en beläggning som utgör en spärr för sådana föreningar som läcker ut från det förbjudna antifoulingsystemet.” https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/afs-forordningen/ Eftersom alternativet täckta med en beläggning som utgör spärr inte är nämnt i länken från Värmdö kommun får man förmoda att kommunen beslutat att upphäva AFS-förordningen för Värmdö kommun. På vilken beslutsnivå inom kommunen har upphävandet av AFS-förordningen skett?"
 14. Tack @Lintott för din sammanfattning av en central fråga. Kommer inte att släppa greppet, och har siktet inställt på mer betydelsefulla aktörer än min båtklubb. Nu närmast miljöenheten på kommunen. Har endast och utan anmodan åtagit mig att inte inkomma med några motioner till kommande årsstämma på båtklubben.
 15. Jag var "pain in the ass" för de ansvariga i båtklubben senaste säsongen. Har lovat dem att det inte skall upprepas.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy