Jump to content
Friday 01 July 2022

Mellgard

Medlemmar
 • Content Count

  727
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

25 Expert

About Mellgard

 • Rank
  Flottiljamiral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Boanjohan, jag tror jag förstår vad du menar. Nämligen att ett hinder för fri rörlighet inom EU är otillåtet endast om myndigheter har beslutat det. Men tillåtet om det är infört av båtklubbar eller marinor efter påtryckning av myndigheter såsom exempelvis kommuner eller transportstyrelsen?
 2. Kan nog bli på det viset, men bara i Sverige. För inte ens den miljövänliga Selektope som utvecklats här i landet tillåts användas på våra fritidsbåtar.
 3. Transportstyrelsen och en del kommunala miljöinspektörer har delegerat sin handels- och rörlighetshindrande verksamhet till båtklubbar. Min båtklubb krävde både XRF-mätning (kontroll/inspektion/"control") och intyg (försäkran/"declaration") om TBT-fritt skrov. Happy Boat lämnar på beställning individuella mätprotokoll som ges verkan av protokoll från besiktning.
 4. Aktivt TBT är förbjudet, inte förekomsten i sig.
 5. Den engelskspråkiga texten lyder "For ships less than 24 metres in length, it is not necessary to provide for a specific survey or declaration since these ships, mainly recreational craft and fishing vessels, will be adequately covered under the provisions of Directive 76/769/EEC." https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2003/782/oj
 6. AFS-förordningen anger "För fartyg som har en längd på 24 meter eller därunder krävs det inga särskilda föreskrifter om besiktning eller försäkran, eftersom dessa fartyg, huvudsakligen fritids- och fiskebåtar, redan omfattas av direktiv 76/769/EEG." Se punkt 21 i nämnda direktiv https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:31989L0677&from=SV Där står bl.a. att tennorganiska föreningar "får inte användas som ämnen och beståndsdelar i preparat avsedda att användas för att förhindra tillväxt av mikroorganismer, växter och djur på båtskrov med en total längd på mindre än 25 meter", "sådana ämnen och preparat får endast släppas ut på marknaden i förpackningar som innehåller 20 liter eller mer", samt "får säljas endast för yrkesmässig användning". Om Sverige som enda EU-land inför krav på besiktning (XRF-mätning eller skrapprov) är det väl ett handelshinder?
 7. Snarare iskall. Det handlar om juridik.
 8. AFS-förordningen omfattar tennorganiska föreningar i allmänhet och inte enbart TBT (tributyltenn). De långt mindre skadliga dibutyltenn och monobutyltenn som TBT i ett första steg sönderfaller till är tennorganiska.
 9. Anser expertisen här att argumentation som nedan är bristfällig? "Fri rörlighet ska råda för varor, tjänster, personer och kapital ..." http://eu.riksdagen.se/vad-gor-eu/eus-politikomraden/fri-rorlighet/# Transportstyrelsens vitesföreläggande beaktar inte att AFS-förordningen också är en EU-förordning. Förordningens ingress lyder "EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 782/2003 av den 14 april 2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg" https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R0782:20090420:SV:PDF När en svensk myndighet som Transportstyrelsen ställer krav på avlägsnande av övermålade rester av TBT från en liten fritidsbåt kan det utgöra brott mot EU-regler om fri rörlighet. Om exempelvis en tysk medborgare önskar flytta från Tyskland till Sverige och ta med sin fritidsbåt (kapitalvara) till marina eller båtklubb kan denne tvingas låta genomföra XRF-mätning eller lämna skrapprov från båtbottnen. Om resultaten inte utesluter förekomst av TBT kan fritidsbåten förbjudas uppehålla sig i svensk marina eller båtklubb. Något motsvarande förbud finns inte för svensk båtägare som önskar flytta till Tyskland och ta med sin fritidsbåt. Eller flytta till något annat land inom eller utom EU och ta med sin fritidsbåt. Hade det funnits förbud i någondera av Tyskland, Storbritannien, Norge eller USA hade jag känt till det. Genom att jag följer nätforum för fritidsbåtliv och har undersökt om TBT diskuteras. Ett svenskt myndighetskrav på borttagning av övermålade rester av TBT från fritidsbåtar har ingen känd motsvarighet utomlands."
 10. Fick som bekant en tredskodom till min fördel 8 september förra året. En styrelseledamot i båtklubben tog då kontakt med en handläggare på Transportstyrelsen och fick svaret "Jag har nu pratat med vår jurist och får hantera detta med de verktyg lagen ger oss. Vi kan inte förhindra sjösättning, men vi skulle kunna meddela förbud mot fartygets avgång. Vi ska ha ett möte nästa vecka för att diskutera frågan. Vi behöver ju veta om sjösättningen äger rum. Har du mer information om var den ska äga rum? Fotobevis är ju väldigt bra!" (fetstil min). Undrar hur man tänkt sig hindra min båt att lämna hamnen. Kanske omdirigera ett fartyg från Kustbevakningen till båtklubbens hamninlopp? 😀
 11. Eftersom TBT på fritidsbåtar förbjöds 1989 och jag aldrig målat båtbottnen med TBT-färg undrar jag varför jag 33 år senare inte längre får sjösätta min båt på båtklubben?
 12. Koncentrationen (halten) av TBT i såväl norska som svenska vatten är numera alltför låg för att kunna mätas eller ens detekteras. Skulle Norge ha en "ganska rak kust"? 😀
 13. AFS-konvensjonen (som den heter på norska) trädde i kraft i Norge 2008.
 14. Ser inget i förordningen om "godkänd spärr". Vilken myndighet skulle i så fall lämna godkännande? Om det i Storbritannien, Tyskland, Danmark eller Norge funnits krav på borttagning av övermålade rester av TBT från fritidsbåtar hade jag känt till det genom mina sökningar i olika forum för fritidsbåtar. Visserligen läste jag franska på universitet ett halvår i början av 80-talet. Men är inte tillräckligt kunnig för att ha utbyte av franska båtforum. Peter_K verkar inte ha vassare argument än "rättshaverist" och "boomer".
 15. Peter_K kallar EG-förordning 782/2003 (bättre känd som AFS-förordningen) för skrivelse som "berör borttagande av bottenfärg". Men jag ser inget om borttagning av bottenfärg i den förordningen. Att AFS-förordningen är en EG-förordning har rättsliga konsekvenser. Sverige kan inte som ensamt EG-land införa krav på borttagning av övermålade rester av TBT på fritidsbåtar. En brist i både XRF-mätning och skrapprov är förresten att resultaten inte ger besked om förekomst eller avsaknad av spärrande lager bottenfärg. Tog solen på sjön alltför hårt på Peters hjässa i går? Eller har han endast vaknat på fel sida? 😉
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy