Jump to content
Saturday 25 May 2024

Privacy Policy

Maringuidens integritetspolicy – vi värnar om din personliga integritet

 

Maringuiden Nordic AB (nedan ”maringuiden”) respekterar din personliga integritet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som maringuiden behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter m.m.

 

 

Vilka typer av uppgifter behandlar vi och hur samlar vi in dem

Vi vill erbjuda, utveckla och förbättra våra tjänster och produkter och skapa riktigt attraktiva erbjudanden för dig. För att kunna göra detta behandlar vi dina personuppgifter (kunduppgifter och trafikuppgifter). Nedan hittar du förklaringar till dessa kategorier. Du är dock inte skyldig att lämna dina uppgifter till oss, men om du inte gör det är det inte säkert att vi kan erbjuda dig alla våra tjänster och produkter.

Kunduppgifter: är uppgifter om dig som person kopplat till din tjänst t.ex. vilka tjänster du använder hos oss, ditt användarnamn och namn, din IP-adress, e-postadress, dina enheter och ditt användar-id.

Trafikuppgifter: är uppgifter om hur, när och varifrån du använder maringuiden t.ex. när du påbörjar och avslutar ett besök, när du skickar ett meddelande eller information om din användning.

 

Vi samlar in uppgifter på olika sätt:

 • Genom dina kontakter med oss, t.ex. när du blir medlem hos oss eller om du är i kontakt med vår kundservice.
 • Genom att du använder någon av våra tjänster.
 • Genom att använda cookies på våra webbplatser.

 

Vad vi använder dina uppgifter till

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det finnas stöd i gällande lagstiftning, det måste finnas en rättslig grund för behandlingen. För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig

 • för att fullgöra avtalet med dig
 • för att fullgöra en för maringuiden rättslig förpliktelse.

 

Behandlingen av dina personuppgifter får också göras

 • efter en intresseavvägning, där maringuidens intresse av att utföra en behandling av uppgifter vägs mot ditt intresse av integritetsskydd
 • sedan du har lämnat samtycke till behandlingen. Ett samtycke lämnas separat och du kan alltid återkalla det genom att kontakta kundservice.

 

För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, med stöd av vilken rättslig grund och hur länge vi sparar uppgifterna. Tiden som vi sparar dina personuppgifter varierar utifrån vad uppgifterna behövs till. Vi sparar aldrig uppgifter längre än vi behöver för aktuella ändamål.

 

Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster och produkter

Vi behandlar kunduppgifter och trafikuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig, fullgöra avtal och tillvarata våra rättigheter enligt avtalet. Vi behöver exempelvis kunna identifiera dig som medlem, hantera dina beställningar, hantera dina fakturor och betalningar för tjänsten och/eller produkten, registervård, felsöka och åtgärda fel, hantera synpunkter och reklamationer av tjänster och produkter samt säkerställa att trafiken i nätet är säkert.

Rättslig grund: fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse.

 

Utveckla och förbättra våra tjänster och produkter

Vi behandlar kunduppgifter, såsom att vi gör urval och genomför kundundersökningar, för att utveckla och förbättra vår verksamhet, våra tjänster och produkter som vi kan erbjuda dig samt våra processer och metoder.

Rättslig grund: berättigat intresse.

 

Tillhandahålla och förbättra service till våra medlemmar

Vi behandlar dina kunduppgifter och trafikuppgifter, såsom att vi hanterar din ärendehistorik, för att kunna tillhandahålla kundservice, för att kunna tillhandahålla vår självservice, och för att ständigt kunna utbilda våra medarbetare samt förbättra vårt arbetssätt för att på så vis alltid kunna erbjuda dig bästa möjliga service. När du kontaktar oss kan kommunikationen komma att analyseras.

Rättslig grund: fullgörande av avtal, intresseavvägning (maringuiden har berättigat intresse av att kunna upprätthålla en god kundservice).

 

Marknadsföring

Vi behandlar kunduppgifter, exempelvis genom att analysera och bearbeta statistik, för att kunna erbjuda dig relevanta erbjudanden avseende våra tjänster. Vi behandlar trafikuppgifter, genom att samla in, spara, bearbeta och analysera, exempelvis att analysera hur just du använder våra tjänster, för att kunna skräddarsy erbjudanden som passar just dig. Marknadsföringen sker via t.ex. banners och e-post.

Rättslig grund: berättigat intresse (kunduppgifter) och samtycke (trafikuppgifter).

 

Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av tjänster

Vi behandlar kunduppgifter och trafikuppgifter för att kunna tillvarata säkerheten för alla våra tjänster och elektroniska kommunikationsnät, för att upptäcka eller förhindra otillåten användning av tjänsten och/eller för att upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker m.m.

Rättslig grund: intresseavvägning (maringuiden har ett berättigat intresse av att upprätthålla säkerheten för våra tjänster och nät) och rättslig förpliktelse.

 

Fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer och för att kunna tillvarata våra intressen

Vi behandlar dina kunduppgifter och trafikuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer, exempelvis sparar vi underlag i enlighet med bokföringslagen och lagen om elektronisk kommunikation.

Rättslig grund: rättslig förpliktelse.

 

Hur länge vi sparar dina uppgifter

Som huvudregel sparar vi dina kunduppgifter för ändamålen som vi angett ovan så länge som du är medlem hos oss och i upp till 24 månader därefter. Dina trafikuppgifter sparar vi i upp till 12 månader efter det att uppgifterna skapades. Men vi kan även komma att spara dessa uppgifter längre för vissa ändamål exempelvis för:

 • fakturerings- och betalningsändamål, som en del av bokföringsunderlag eller för att kunna tillvarata våra intressen sparar vi uppgifter i upp till 10 år efter det att underlaget skapades eller så länge som en eventuell tvist pågår.
 • att kunna analysera hur just du använder våra tjänster och produkter och för att skräddarsy erbjudanden som passar just dig så sparar vi dina trafikuppgifter så länge vi har ett giltigt samtycke från dig och som längst i 24 månader efter det att dina trafikuppgifter samlades in.
 • att kunna tillhandahålla och förbättra vår service till dig sparar vi kunduppgifter i 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört.
 • att fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer sparar vi kunduppgifter och trafikuppgifter så länge som i lagen anges.

 

Cookies

Maringuiden använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Våra cookies sparar inte information såsom namn och personuppgifter.

 

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator av webbplatsen du besöker.

Cookies gör det möjligt att till exempel:

 • skapa personliga erbjudanden
 • få information hur besökare interagerar med webbplatsen
 • komma ihåg vad som finns i kundvagnen
 • möjliggöra olika tjänster och funktioner

Ytterligare information om cookies, även kallade kakor, hittar du på vår webbplats, www.maringuiden.se eller på Post-och telestyrelsens webbplats, www.pts.se.

 

Till vem vi lämnar ut dina uppgifter

Till underleverantörer eller till bolag som behandlar uppgifter för vår räkning

Vi anlitar underleverantörer för att kunna leverera våra tjänster. Det innebär att även de behöver viss information om dig som medlem. Dessa parter får dock inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller produkten eller på de villkor som vi anger.

 

 

Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter.

Här listar vi dina rättigheter och i slutet dokumentet hittar du kontaktuppgifter till maringuiden som du kan använda om du vill göra dina rättigheter gällande.

Du har normalt rätt att utnyttja dina rättigheter nedan kostnadsfritt. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi dock antingen ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå begäran.

Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig om detta. Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig om det krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

 

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar (genom ett registerutdrag). Om du begär ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en rimlig avgift för detta.

 

Rätt till rättelse

Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

 

Rätt att bli raderad

Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för marknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • Om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om radering t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna.

 

Rätt att göra invändningar

 • Du har alltid rätt att när som helst invända mot att dina uppgifter används för marknadsföring. Det gör du genom att kontakta oss på maringuiden. Om du gör en sådan invändning kommer vi inte längre behandla uppgifterna för det ändamålet.
 • Du har även rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina skäl ska behandlingen upphöra.

 

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att höra av dig till oss och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och att uppgifterna då enbart ska lagras av oss i följande situationer:

 • Under den tid det tar för oss att kontrollera om personuppgifterna är korrekta, om du bestrider personuppgifternas korrekthet.
 • Om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och istället vill att vi begränsar användningen av dessa.
 • Om du, trots att vi inte behöver uppgifterna längre, vill att vi behåller dem för att du ska kunna använda dessa för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk.
 • I väntan på kontroll av vems berättigade skäl, dina eller våra, som väger tyngst om du har gjort en invändning mot behandlingen.

I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om begränsning t.ex. om uppgifterna behövs för att vi ska kunna försvara våra rättigheter eller skydda någon annan persons rättigheter.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och har rätt använda sådana personuppgifter på annat håll. Denna rättighet gäller för sådana personuppgifter som du har lämnat till oss och som behandlas med stöd av ditt samtycke eller om behandlingen grundar sig på avtal med oss.

 

 

Kontaktuppgifter till maringuiden och till vårt dataskyddsombud

Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter t.ex. återkalla ditt samtycke

 • Kontakta maringuiden via epost, direktmeddelande eller på telefon: 031-932600

 

 

Om du inte vill ha vår marknadsföring

Du har alltid rätt tacka nej till vår marknadsföring av tjänster och produkter som görs via e-post eller via våra samarbetspartners webbplatser.

Ring då maringuiden eller klicka på avregistrera i e-postmeddelandet. Du kan även avregistrera dig per brev till adressen nedan. Vänligen ange då användarnamn, epost och vilket lösenord du valt.

 

 

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till oss eller till Datainspektionen.

 

 

Personuppgiftsansvarig Maringuiden Nordic AB

Maringuiden Nordic AB är ansvarig för den behandling av våra medlemmars personuppgifter som görs för varumärket maringuiden. Som personuppgiftsansvarig bestämmer vi ändamålet och medlen för behandlingen.

Maringuiden Nordic AB, Varlabergsvägen 16, 434 91 Kungsbacka

 

 

Dataskyddsombud Maringuiden Nordic AB

Vårt dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud går det bra att ringa till maringuiden på telefonnummer 031–932600 eller mejla till dpo@maringuiden.se (skapa och övervaka).

 

 

Ändring av integritetspolicyn

Maringuiden kan komma att ändra denna integritetspolicy. Vi kommer meddela ändring på vår webbplats www.maringuiden.se och epost eller direktmeddelande.

 

Maringuiden, Varlabergsvägen 16, Kungsbacka, 434 91

Third Parties

Google Analytics
Google Analytics is a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”). Google utilizes the Data collected to track and examine the use of this website, to prepare reports on its activities and share them with other Google services.
Facebook Pixel
Facebook Ads conversion tracking is an analytics service provided by Facebook, Inc. that connects data from the Facebook advertising network with actions performed on this Application.
Spam Defense
The IPS Spam Defense Service passes the email address and IP address of the registering member to the service to determine the likelihood a registering account is a spam source.
Invisible reCAPTCHA
This site uses a CAPTCHA to ensure humans are performing certain actions. The CAPTCHA provider may set a session cookie and get information about your internet browser and device accessing this website.