Jump to content
Saturday 20 July 2024
Mellgard

Funderingar kring TBT (tributyltenn)

Recommended Posts

Transportstyrelsen skriver här  https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/  under Förbud mot TBT att 

"TBT är också giftigt för människan, eftersom det påverkar våra hormoner". Men att ett ämne kan påverka hormoner, som exempelvis förhindra graviditet, innebär inte att ämnet är giftigt eller hälsovådligt. Och i det förtroliga "våra hormoner" beaktas inte att män och kvinnor är hormonstyrda på olika sätt.  

 

Källan till "påverkar våra hormoner" kan vara https://www.svt.se/nyheter/inrikes/extremt-farligt-gift-pa-fritidsbatar där det står "TBT är också giftigt för människan. Den kemiska strukturen påminner om testosteron och TBT påverkar våra hormoner".  

 

Det skulle ju vara oroväckande för kvinnor om de riskerade att genom sitt båtliv få i sig ett ämne som liknar det manliga könshormonet testosteron. Men påståendet om strukturlikhet mellan testosteron och TBT är oriktigt.

 

Sant är att TBT i höga doser till däggdjur kan ge minskad testosteronnivå.  I länken https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2018.00064/full står "rats and hamsters exposed to TBTCl at 15 mg/kg/30 days and 100–150 ppm/kg/65 days, respectively, presented a reduction in testosterone levels". 

 

TBT är endast "moderately to slightly toxic to mammals", enligt den här länken.  http://pmep.cce.cornell.edu/profiles/extoxnet/pyrethrins-ziram/tributyltin-ext.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

Suck, herr nybörjare Mellgard, denna debatt avklarades för typ 15 år sedan!
Många inlägg gjordes innan alla båtägare (utom du) insåg varför TBT med rätta förbjöds!
Läs på i forumets historik!!

Snälla, lägg ner genast! (Alla sorts forumtroll drabbar oss numera, det är inte läge att dra upp gamla sedan länge redan utredda saker längre.) 😉


Har du inget matnyttigare argument än hastigt hopgooglade "fakta" ur nån okänd färgburks pliktskyldiga "miljödeklaration" så lämna oss ifred! Om än hämtad ur "transportsstyrelsens" sidolänkar så är TBT rejält giftigt, lääänge!
@stavhammar Gör ditt städjobb!
 
 

Edited by Thomas-1
  • Like 6

Share this post


Link to post
Share on other sites


Uppfattningen att jag skulle vara dåligt informerad verkar inte delas av Svenska Båtunionens miljökommitté.  För efter mina påpekanden har man strukit att TBT  "kan närmast jämföras med dioxin när det gäller inverkan på djur och människor"  och  "ungefär 100 gånger farligare än DDT".

 

Dessa bägge påståenden stod tills för någon månad sedan att läsa här https://batmiljo.se/batagare-2/batbottenfarger/13593-2/

 

Nu står där "ett av de farligare ämnen människan framställt".  Men man behöver inte googla länge på TDI ("tolerable daily intake") eller LD50 för specifika dioxiner, toxiner, kemiska stridsmedel eller radioaktiva ämnen för att finna detta påstående befängt.

 

Korrekta men kortfattade sakuppgifter om giftighet av TBT finns här https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/fororenade-omraden/organiskatennforeningar.pdf

 

En övningsuppgift åt läsarna. Är den giftigaste dioxinen tusen gånger giftigare än TBT? Eller kanske en miljon gånger giftigare? 

 

En enklare uppgift är att jämföra giftighet mellan TBT och DDT.   

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites

Någon som vet när man i Sverige som enda land började kampanja för att ägare till äldre båtar som har kvar rester av TBT på båtbottnen ska ta bort bottenfärgen för att skydda miljön? Sammanföll detta i tid med affärsintressen kring XRF-mätning på båtbottnar? Intressen som exempelvis manifesteras genom detta patent från Britta Eklund (Happy Boat AB), Erik Ytreberg och Lennart Lundgren. 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20151117&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=SE&NR=537906C2&KC=C2&ND=4#

 

Det finns visserligen inget förbud mot att använda patentsystemet för att erhålla ensamrätt för en praktiskt genomförbar detektering och uppmätning av ett miljögift, men man kan ha synpunkter.

 

Det svenska patentet är ikraft men den motsvarande europa-patentansökan blev återtagen i oktober 2018. Förmodligen har patenthavarna inte kunnat finna intressenter utomlands, för svenska myndigheters åsikter om TBT tillmäts sannolikt ingen nämnvärd vikt i andra länder. 

 

Rationellt hade varit att se på riskerna med TBT analogt med asbest. TBT gör ingen skada för människor eller miljö där det sitter på båtbottnar, kvarhållet av spärrande skikt nutida båtbottenfärg. Men kan vara hälsovådligt vid oförsiktig borttagning (blästring, slipning).

Share this post


Link to post
Share on other sites


Tack för den länken, Peter K. Den länken känner jag väl till. Där står på första sidan "Föreningarna räknas till de mest giftiga substanser som släppts ut i miljön, fullt jämförbara med dioxiner". Men det där om "jämförbara med dioxiner" kanske man skulle kontrollerat innan man spred uppgiften?  

 

TBT har förresten till skillnad från många andra miljögifter (PCB, kadmium, kvicksilver, med flera) den önskvärda egenskapen att i sjövatten/havsvatten och i sjöbottnar/havsbottnar brytas ned i för det marina livet mindre giftiga föreningar, och slutligen till helt ogiftiga tennjoner eller tennoxid. 
  
Nedbrytning av TBT beskrivs här https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4e0415ee166afb593245c6e/1540974891746/2011-30.pdf (sid 3)  
"Nedbrytningstiden av TBT är beroende av flera faktorer. Primärt är det a) temperatur - där halveringstiden ökar med minskande temperatur; b) syrehalt - där halveringstiden ökar med minskande syresättning och c) ljus, där halveringstiden minskar med ökad instrålning (gäller främst akvatiskt löst TBT). Generellt har TBT en relativt kort nedbrytningstid i vatten, och den varierar i vatten med en temperatur av 20°C med mellan 3-8 dagar under ljusa förhållanden till 7-13 dagar under mörka förhållanden. I arktiska miljöer uppskattas halveringstiden till ca 11 månader. I sediment är nedbrytningstiden väsentligt längre, och studier visar på ett stort spann i halveringshastigheten beroende på lokala förhållanden, med ca 1 år under aeroba (syrerika) förhållanden och ca 2-5 år under anaeroba förhållanden (syrebrist). I arktiska förhållanden har motsvarande halveringstider uppskattats till tiotals år under aeroba förhållanden och upp till ca 90 år under anaeroba förhållanden. Nedbrytningsprodukterna av TBT är DBT (dibutyltenn) och MBT (monobutyltenn) samt slutligen rent tenn. Det senare är inte giftigt i naturliga halter". 

 

Ytterligare om nedbrytning här

https://www.havsmiljoinstitutet.se/digitalAssets/1746/1746703_fritidsbaatars_paaverkan_webb.pdf (sid 82-83), där det står "TBT har en hög affinitet till organiskt material och resuspenderande partiklar, vilket gör att den största delen av TBT till slut hamnar i sedimenten. Nedbrytningen av TBT sker i tre steg: från TBT till DBT till MBT och slutligen till oorganiskt tenn, där giftigheten avtar i varje steg (Antizar-Ladislao 2008). Nedbrytningen accelereras av UV-ljus, ökad temperatur och mikrobiell aktivitet, där den senare är viktigast (Hoch 2001). Halveringstiden av TBT sträcker sig från några månader i syrerika sediment till flera årtionden i syrefattiga sediment (Dowson m.fl. 1996)". 

Share this post


Link to post
Share on other sites

TBT-frågan borde vara lika död som det TBT tagit död på och fortfarande tar död på! Fortfarande finns TBT i bottensediment i hamnar och populära naturhamnar liksom på båtbottnar. Att 2020 försöka påskina att TBT inte är såvärst farligt måste man nog se som någon sorts trollande.

 

Ta bort gammal TBT-färg är inget särskilt nytt påfund, tror man började prata om detta under andra hälften av 00-talet. På Bullandö marina har man jobbat med detta sedan 2008 om jag inte minns fel.

 

2013 bestämde vi oss för att blästra bort all giftig färg, men det blev gjort först 2014.

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om nu TBT bryts ner så fort i naturen som du påstår, och om det förbjöds i bottenfärg för över 30 år sedan - hur kommer det sig att det fortfarande finns mätbara mängder på båtbottnar och i farligt höga halter bottensediment i båtklubbar år 2020?

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 timmar sedan skrev Mellgard:

Transportstyrelsen skriver här.....

Vad är ditt syfte/din tanke med att starta denna tråd? Jag förstår inte vad du vill åstadkomma.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Peter_K:

Om nu TBT bryts ner så fort i naturen som du påstår, och om det förbjöds i bottenfärg för över 30 år sedan - hur kommer det sig att det fortfarande finns mätbara mängder på båtbottnar och i farligt höga halter bottensediment i båtklubbar år 2020?

TBT är ett fruktansvärt giftigt ämne. På den tiden det användes i bottenfärg så var i princip ALLT  runt några båtar i hamnen stendött. En följd av detta var bl.a. att man heller inte fick havstulpaner och annat på propellrar mm. även om de hade zinkanoder.
Så var det i den marina jag låg i då i flera år. Sen kom förbudet mot TBT (tack för det) och koppar användes i stället. På bara några år började det växa allehanda växter och tulpaner i hamnarna så till den grad att man nästan inte kunde komma till båtplatsen utan att få propellern totalt insnärjd.  
Koppar som beväxningsskydd har en räckvidd från det målade på några hundradels millimeter, därefter har kopparjonerna reagerat med s.k. liganer, och bildat "essentiella spårämnen". Se IVL-rapporten: 
https://www.ivl.se/download/18.343dc99d14e8bb0f58b738e/1445515425544/B1349.pdf

 

(Det var när man började använda koppar som beväxningsskydd  och man använde offeranoder på propellrar av gulmetall som beväxningseländet med havstulpaner började. Offeranoderna blockerar bildandet av skyddande kopparjoner.)


SXK har gjort mätningar av de halter av både koppar och TBT som faktiskt finns i det fria vattnet i våra marinor och funnit att värdena ligger under gränsvärdet. Det som finns i sedimenten och i övermålade båtbottnar kommer inte ut till vattnet runt båtarna i mätbar omfattning.
Däremot medför de hysteriska saneringsaktiviteterna som pådyvlas båtklubbar och båtägare att man frigör TBT till vattnet, och man skadar miljön mycket mer än om man låter bli. Kopparn är inget problem, det omvandlas till nyttiga spårämnen.
 

Vattnar ni blommorna hemma, och borstar tänderna och kanske t.o.m. dricker vattnet från era kopparledningar?

 

Edited by Seawolf
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Svar till Peter_K
Att det på en del äldre båtbottnar ännu finns mätbara mängder av tenn har en enkel förklaring. Nämligen att TBT i sig är en stor molekyl som inte "vandrar ut" genom utanpåliggande skikt av nutida båtbottenfärger, vilka innehåller sampolymera bindemedel anpassade för den lilla molekylen kopparoxid. I de TBT-innehållande bottenfärger som såldes i Sverige fram till förbudet 1989 fanns TBT i form av tributyltennmetakrylat och tributyltennoxid. Dessa molekyler är vattenavstötande och ännu större än TBT i sig självt.  

 

Vad är det för farligt med att det finns höga halter av TBT i bottensediment i båtklubbar år 2020? Tror inte att intresset för att starta odling av ostron eller musslor i båtklubbshamnar i Sverige är särskilt stort. Eller överhuvudtaget här i landet.

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minuter sedan skrev Mellgard:

Vad är det för farligt med att det finns höga halter av TBT i bottensediment i båtklubbar år 2020? Tror inte att intresset för att starta odling av ostron eller musslor i Sverige är särskilt stort.

Du tänker för begränsat.

Allt handlar inte bara om vad människor stoppar i munnen, det finns andra varelser i form av djur, växter och allt där emellan som är bra att ha för att planeten skall fungera.

Tillägg... https://www.landsbygdsnatverket.se/inspiration/inspirerandeexempel/musselodlingenbranschpauppgang.5.3598bff616fc216878b7b000.html

Edited by Peter_K

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag behöver vad gäller TBT inte tänka på att "det finns andra varelser i form av djur, växter och allt där emellan som är bra att ha för att planeten skall fungera". För andra har tänkt om detta och stiftat lag.

 

AFS-förordningen beslutad av EU år 2003 lyder ”Från och med den 1 januari 2008 får de fartyg som avses i artikel 3.1 antingen inte ha några tennorganiska föreningar som fungerar som biocider i antifoulingsystem på sina skrov, yttre delar eller utsidor, eller så måste de vara täckta med en beläggning som utgör en spärr för sådana föreningar som läcker ut från det förbjudna antifoulingsystemet.”
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/afs-forordningen/  

 

Det är också stadgat att "Fartyg som är kortare än 24 meter (huvudsakligen fritidsbåtar och fiskebåtar) behöver inte besiktigas eller certifieras gällande antifoulingsystem. Men sådana fartyg ska använda båtbottenfärger och anti­fouling­system, som är godkända av Kemikalieinspektionen".

https://transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Miljo-och-halsa/Antifouling-pavaxthindrande-system-for-fartyg-/Besiktning-certifiering-och-forsakran/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag undrar exempelvis över påståendet från SBU att "Det är förbjudet att sjösätta en båt med TBT-rester på sin botten". https://batmiljo.se/batagare-2/batbottenfarger/13593-2/  

Behöver jag vid sjösättning visa intyg från SBU eller Happy Boat att jag inte har tenn på båtbottnen? 😀

Vilken myndighet eller annan har utfärdat sjösättningsförbud för båtar med TBT-rester på bottnen? SBU är ingen lagstiftande församling.

 

Tack för länken till musselodling i Sverige. Det finns många utländska publikationer som visar att bottenfaunan snabbt återhämtat sig efter TBT-förbuden. Två exempel här  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/004896979290048W 

https://www.niva.no/en/news/pollutant-ban-has-made-snails-healthy-again

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minuter sedan skrev Mellgard:

Jag undrar exempelvis över påståendet från SBU att "Det är förbjudet att sjösätta en båt med TBT-rester på sin botten". https://batmiljo.se/batagare-2/batbottenfarger/13593-2/  

Behöver jag vid sjösättning visa intyg från SBU eller Happy Boat att jag inte har tenn på båtbottnen? 😀

Vilken myndighet eller annan har utfärdat sjösättningsförbud för båtar med TBT-rester på bottnen? SBU är ingen lagstiftande församling.

”Sedan 2008 gäller totalförbud mot förekomst av bottenfärger som innehåller TBT på alla svenska fartyg, oavsett storlek och trafik. Förbudet gäller alla fartyg, det vill säga även fritidsbåtar. Det är inte bara förbjudet att applicera bottenfärger som innehåller TBT, utan det får inte alls förekomma på skroven. Även om färgen som innehöll TBT målades på innan förbudet kom, finns det krav sedan 2008 på att den måste avlägsnas eller inneslutas med en speciell spärrbeläggning eller täckfärg som förhindrar läckage.”

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Några av mina invändningar till det och andra textstycken från Transportstyrelsen kan läsas i deras diarienummer Dnr TSG 2020-84 och mer är på gång. Där finns även ett undvikande svar från Lina Petersson på styrelsens miljöenhet. 

 

Aktivismen kring rester av TBT på båtbottnar är ett unikt svenskt fenomen. Den tar antagligen inte slut förrän ett ärende kommer upp i Mark- och miljödomstolen.

 

Av miljöbalken framgår att "Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder". 

 

I en rapport från Britta Eklund (Happy Boat) och andra står "The XRF data show that when tin is detected, it is most likely present in coatings close to the hull with several layers of other coatings on top. Thus, leaching of OT compounds from the hull into the water is presumed to be negligible. The risk for environmental impacts arises during maintenance work such as scraping, blasting and high pressure hosing activities." http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A953049&dswid=-6350 (se sammandraget).

Vad är då nyttan med borttagning av TBT?

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

Några av mina invändningar till det och andra textstycken från Transportstyrelsen kan läsas i deras diarienummer Dnr TSG 2020-84 och mer är på gång. Där finns även ett undvikande svar från Lina Petersson på styrelsens miljöenhet. 

 

Aktivismen kring rester av TBT på båtbottnar är ett unikt svenskt fenomen. Den tar antagligen inte slut förrän ett ärende kommer upp i Mark- och miljödomstolen.

 

Av miljöbalken framgår att "Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder". 

Samma länk...

"Förbudet framgår av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 av den 14 april 2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg, den så kallade AFS-förordningen. Förordningen har sin grund i den internationella konventionen om påväxthindrande system (antifoulingsystem)."

Läs mer:

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/afs-forordningen/

 

1 timme sedan skrev Mellgard:

I en rapport från Britta Eklund (Happy Boat) och andra står "The XRF data show that when tin is detected, it is most likely present in coatings close to the hull with several layers of other coatings on top. Thus, leaching of OT compounds from the hull into the water is presumed to be negligible. The risk for environmental impacts arises during maintenance work such as scraping, blasting and high pressure hosing activities." http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A953049&dswid=-6350 (se sammandraget).

Vad är då nyttan med borttagning av TBT?

För att TBT är skitgiftigt, och för att bottenfärg slits och flagas.

 

En ärlig fråga:

Har du köpt en gammal båt som du fått nedslag på från klubben, eller har du kommit över ett jätteparti med TBT-haltig färg som du upptäckt du inte kan sälja, eller trollar du bara..?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har en segelbåt byggd 1978 och köpt av mig 1990, det vill säga efter att TBT inte längre fanns att köpa i Sverige.

 

Styrelsen i vår båtklubb domineras i miljöfrågor av en person som vill "rädda Östersjön". I höstas beordrades alla medlemmar som har båtar byggda före 1995 att ställa upp för undersökning av Happy Boat och betala 600 kr för det. För fem minuters arbete per båt. Efter att ha kollat det företaget vägrade jag.

 

Happy Boat skriver att "Dessa föreningar är något av det giftigaste som människan har framställt" och "tennorganiska föreningarnas farlighet är deras hormonstörande effekter". http://www.happyboat.se/varfor-mata/

  
Dödlig dos av arsenik för vuxna är 1–2 mg/kg kroppsvikt https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/fororenade-omraden/arsenik.pdf
Dödlig dos av TBT är kring 100-200 mg/kg kroppsvikt.   https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/fororenade-omraden/organiskatennforeningar.pdf

 

TBT "något av det giftigaste som människan har framställt"? Okej. 😄

 

Inte behövde jag sedan forska länge för att finna ut att det är immunotoxicitet hos TBT som är den bestämmande parametern för "tolerabelt dagligt intag" för människa. Har ingenting med hormoner att göra. 

 

Men Transportstyrelsen köpte det där om "våra hormoner".

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kan ingen sätta stopp för det här vansinnet?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

Har en segelbåt byggd 1978 och köpt av mig 1990, det vill säga efter att TBT inte längre fanns att köpa i Sverige.

 

Styrelsen i vår båtklubb domineras i miljöfrågor av en person som vill "rädda Östersjön". I höstas beordrades alla medlemmar som har båtar byggda före 1995 att ställa upp för undersökning av Happy Boat och betala 600 kr för det. För fem minuters arbete per båt. Efter att ha kollat det företaget vägrade jag.

Så för att sammanfatta... det misstänks att du har färg innehållande TBT på din båt, och du går emot klubbens vilja som är att följa den lagen som förbjuder färg innehållande TBT, allt enligt ett EU-direktiv, och därför försöker du hitta bevis för att TBT egentligen inte är så farligt och att egentligen är det ett företag som tar ockerpriser för att mäta och verkar skumt när du "kollar upp" som är problemet så du kan visa det för styrelsen och därför borde få sjösätta ändå, utan mätning och sanering..?

 

Jag önskar dig all lycka med detta - tror du kommer behöva det 🙂

(...skriver Peter, som slipade sin båt plastren och epoxybehandlade den 2011 och därmed inte har någon TBT-färg kvar)

Share this post


Link to post
Share on other sites


Det är lugnt. 😀 För efter att ha tagit del av bland annat nedanstående text från mig beslöt klubbstyrelsen att ge sig själva betänketid och skjuta fram sjösättningsförbudet till 2021. Mycket kan hända innan dess.

 

"Klubbstyrelsen har, som jag ser det, utan klubbmedlemmarnas hörande tagit beslut att det är ett brott att i båtklubbens hamn ha båtar som har kvar tillräckligt stor rest av TBT på båtbottnen att TBT på något sätt kunnat detekteras. Styrelsen har vidare tagit beslut med innebörden att alla medlemmar som äger båtar äldre än 1995 är misstänkta, och att båtägarna ska bevisa sin oskuld genom att hålla sina båtar tillgängliga för mätning av företaget Happy Boat ("kriminalteknisk undersökning") samt betala företaget för denna undersökning. Styrelsen har även beslutat att de båtar som visat sig ha rester av TBT inte ska tillåtas sjösättas år 2020, såvida de inte sanerats från TBT. Styrelsen har upprättat ett register över de båtägare som enligt Happy Boat äger båtar som har rester av TBT.  

 

Innebörden av detta synes vara att styrelsen avsåg att belägga ej sanerade eller ej uppmätta båtar med något som motsvarar kvarstad. Detta som sanktion för att ha TBT på båtbottnen eller att ha avstått XRF-mätning av Happy Boat. 

 

Men "brottet" såsom jag beskriver det är konstruerat och finns inte att läsa i någon lag eller förordning. Man får bilden att styrelsen tänkt sig agera som tillfällig polis och domstol för detta "brott", dock utan mandat från någondera av regering, länsstyrelse, kommun, polismyndighet, medlemsmöte eller annan. Kan inte finna något i stadgarna som ger klubbstyrelsen behörighet att agera tillfällig polis eller tillfällig domstol.  

 

Ett sjösättningsförbud skulle kunna ses som egenmäktigt förfarande. För egenmäktigt förfarande kan bland annat utgöras av "att utan tillgrepp rubba någons besittning till något. Med besittningsrubbning menas att man gör något som försvårar för besittaren att disponera egendomen som tidigare". Se https://lawline.se/answers/vad-ar-egenmaktigt-forfarande

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nä, egenmäktigt förfarande är det inte, då har du missförstått vad det är. Det vore det om de sjösatte din båt eller flyttade den utan ditt medgivande, men att ha regler i en klubb kring hur båtarna skall vara för att få ligga i hamnen är helt i sin ordning. 

Du räkna med att det kommer att komma en motion och ett medlemsbeslut kring detta, så förr eller senare kommer du behöva skrapa botten ren om du har TBT i färgen, bara att sikta in sig på och planera för att skrapa i höst.

🙂 

 

I vår klubb har vi liknande regler.
Där måste alla medlemmar intyga på heder och samvete att de antingen har skrapat botten ren efter 1990 (eller vad det nu var för datum) så botten är fri från TBT, eller om båten är nyare än så osv. 

Om man är osäker ordnades mätning som medlemmarna fick bekosta på sina respektive båtar. 
Funkar bra. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Allt som behövs för att få stopp på cirkusen kring TBT kan vara att en enda båtklubb vägrar anpassa sig till "förslag" om TBT från kommunal miljöinspektör och begär ett formellt föreläggande. Sedan överklagar till Länsstyrelsen, och om så behövs till Mark- och miljödomstolen. Därefter prejudikat!

 

Problemställningen är så enkel att ingen advokathjälp behövs. Jag kan hjälpa till. 😀

 

Det gick bra för Skurusundets Båtsällskap när de överklagade i andra ärenden. https://issuu.com/tidningenbatliv/docs/tidningen_b__tliv_nummer_6_2014/10 

 

Såg att mitt första inlägg i tråden inte fick klickbara länkar. Därför en kopia nedan av det inlägget.    

 

"Transportstyrelsen skriver här https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/  under Förbud mot TBT att  "TBT är också giftigt för människan, eftersom det påverkar våra hormoner".

Men att ett ämne kan påverka hormoner, som exempelvis förhindra graviditet, innebär inte att ämnet är giftigt eller hälsovådligt. Och i det förtroliga "våra hormoner" beaktas inte att män och kvinnor är hormonstyrda på olika sätt.   

  
Källan till "påverkar våra hormoner" kan vara https://www.svt.se/nyheter/inrikes/extremt-farligt-gift-pa-fritidsbatar där det står "TBT är också giftigt för människan. Den kemiska strukturen påminner om testosteron och TBT påverkar våra hormoner".   
  
Det skulle ju vara oroväckande för kvinnor om de riskerade att genom sitt båtliv få i sig ett ämne som liknar det manliga könshormonet testosteron. Men påståendet om strukturlikhet mellan testosteron och TBT är oriktigt. 
  
Sant är att TBT i höga doser till däggdjur kan ge minskad testosteronnivå.  I länken https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2018.00064/full står "rats and hamsters exposed to TBTCl at 15 mg/kg/30 days and 100–150 ppm/kg/65 days, respectively, presented a reduction in testosterone levels".  
  
TBT är endast "moderately to slightly toxic to mammals", enligt den här länken. http://pmep.cce.cornell.edu/profiles/extoxnet/pyrethrins-ziram/tributyltin-ext.html 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är alltså ett EU-direktiv, inte ett påhitt av en båtklubb. 
Som sagt - lycka till med det där 😁

Share this post


Link to post
Share on other sites
2020-04-20 vid 14:35 skrev Thomas-1:

Suck, herr nybörjare Mellgard, denna debatt avklarades för typ 15 år sedan!
Många inlägg gjordes innan alla båtägare (utom du) insåg varför TBT med rätta förbjöds!
Läs på i forumets historik!!

Snälla, lägg ner genast! (Alla sorts forumtroll drabbar oss numera, det är inte läge att dra upp gamla sedan länge redan utredda saker längre.) 😉


Har du inget matnyttigare argument än hastigt hopgooglade "fakta" ur nån okänd färgburks pliktskyldiga "miljödeklaration" så lämna oss ifred! Om än hämtad ur "transportsstyrelsens" sidolänkar så är TBT rejält giftigt, lääänge!
@stavhammar Gör ditt städjobb!
 
 

Varför kan inte Mellgard få ta upp det här? Att du känner till detta betyder ju inte att alla andra måste vara informerade.

Och tillhör du maringuidens styrelse eftersom du verkar vilja bestämma över denna trådskaparens inlägg?

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om båtklubben inte tillåter ägaren att frakta bort sin egen båt från området, så är det utan tvekan egenmäktigt förfarande. Men att enbart vägra att sjösätta är det inte.

 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kan hålla med om att egenmäktigt förfarande här kan vara gränsfall. Men nog är disponerandet av min båt försvårad om jag måste hyra in stor kranbil för att flytta mast och omastad båt till en annan hamn och sjösätta där. Innan jag lämnar den båtklubb där jag varit medlem i trettio år.

 

Kan bli aktuellt att flytta min Comfort 30 till norra Norge. Båten övervintrades i Lofoten 2013/2014.

https://www.flickr.com/photos/mellpat/albums/

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

Kan hålla med om att egenmäktigt förfarande här kan vara gränsfall. Men nog är disponerandet av min båt försvårad om jag måste hyra in stor kranbil för att flytta mast och omastad båt till en annan hamn och sjösätta där. Innan jag lämnar den båtklubb där jag varit medlem i trettio år.

 

Kan bli aktuellt att flytta min Comfort 30 till norra Norge. Båten övervintrades i Lofoten 2013/2014.

https://www.flickr.com/photos/mellpat/albums/

Det är inte det minsta gränsfall, för det är inte alls egenmäktigt förfarande. 

 

Är det inte enklare att göra det miljöriktiga alternativet och följa lagen och ta bort gamla färgen i vinter..?
Eller... börja med att mäta..?

18D06640-68F5-41C1-A4C4-D44D742C7CD7.jpeg

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites


Lagtexten lyder ”Från och med den 1 januari 2008 får de fartyg som avses i artikel 3.1 antingen inte ha några tennorganiska föreningar som fungerar som biocider i antifoulingsystem på sina skrov, yttre delar eller utsidor, eller så måste de vara täckta med en beläggning som utgör en spärr för sådana föreningar som läcker ut från det förbjudna antifoulingsystemet".

 

I ett rättssamhälle tolkas lagar av domstolar. Inte av båtklubbar eller båtorganisationer. 

"Det är förbjudet att sjösätta en båt med TBT-rester på sin botten". Tja, man kan tycka det. 😀

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
  • Create New...