Jump to content
Friday 17 September 2021
Mellgard

Funderingar kring TBT (tributyltenn)

Recommended Posts

Har nu fått regeringsbeslut. Texten i beslutet återges nedan. 
Varken transportstyrelsen eller regeringen har behandlat frågan om rimlighet enligt miljöbalken. Eftersom ärendet dessutom kan bilda prejudikat kan det förmodligen tas upp till behandling av högsta förvaltningsdomstolen. En annan intressant möjlighet är att söka tillstånd (gratis) från mark- och miljödomstol för miljöfarlig verksamhet.


Regeringsbeslut - Ref. 12021/00814                                                    2021-06-10

Överklagande av Transportstyrelsens beslut om föreläggande att avhjälpa brist avseende båten "Marlina"
Regeringen avslår ditt överklagande.

Ärendet
Transportstyrelsen beslutade den 5 februari 2021 i ärende TSS 2020-4039 att med stöd av 7 kap. 4 § andra stycket lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg förelägga dig att låta sanera skrovet och de yttre delarna på båten "Marlina" från färglager innehållande tennorganiska föreningar. Beslutet finns i bilagan. 

Du överklagar beslutet och yrkar att regeringen upphäver föreläggandet. Du anför i huvudsak följande. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 av den 14 april 2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg (AFS-förordningen) gäller inte för fritidsbåtar eftersom de redan omfattas av rådets direktiv 76/769/ EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar), vilket från 1989 förbjöd användning av tennorganiska föreningar i preparat avsedda att användas på båtskrov med en total längd på mindre än 25 meter. AFS-förordningen anger övermålning med spärrfärg som ett godtagbart alternativ till borttagning och detta rekommenderas också av Saltsjön-Mälarens Båtförbund. Bottnen på din båt är i nuläget inte övermålad med särskild spärrfärg. Flera skikt av konventionell bottenfärg ger tillräcklig spärr mot utläckning av rester av tennorganiska föreningar. Föreläggandet är inte förenligt med miljöbalkens skälighetsregel som innebär att nyttan av skyddsåtgärder ska jämföras med kostnaderna.

 

Transportstyrelsen har yttrat sig över överklagandet och därvid anfört i huvudsak följande. Även mindre fartyg, inklusive fritidsbåtar, omfattas av AFS-förordningens tillämpningsområde, vilket framgår av artikel 3 i förordningen. Vad det gäller spärrfärger så krävs det att läckage av tennorganiska föreningar hindras. Det är den enskilde båtägaren som har att visa att den förbjudna färgen verkligen är inkapslad och att läckage därigenom hindras. Transportstyrelsen anser att du inte har visat att färgen innehållandes tennorganiska föreningar på din båt år inkapslad med en beläggning på ett sätt som hindrar läckage.

Du har därefter sänt in ytterligare skrivelser där du utvecklar skälen för ditt överklagande.

 

Skälen för regeringens beslut

Det har inte framkommit några omständigheter i ärendet som föranleder regeringen att göra någon annan bedömning än den som Transportstyrelsen gjort i det överklagade beslutet. Ditt överklagande bör därför avslås.

På regeringens vägnar

Tomas Eneroth
Maria Gelin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag hoppas att vitesbeloppet är högt för kostnaden för denna soppan får ju till syvende och sist vi skattebetalare stå för i form av deras arbetstid som de lägger på detta. 😡🤬

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
2 timmar sedan skrev pseudonym:

Jag hoppas att vitesbeloppet är högt för kostnaden för denna soppan får ju till syvende och sist vi skattebetalare stå för i form av deras arbetstid som de lägger på detta. 😡🤬

"Grifters" uppskattar att få sig ärenden tillsända. För då kan de känna sig betydelsefulla.

Man kan fundera över om de anställda på regeringskansliet tillhör samhällsklassen "grifters". 

"Regeringskansliet kostar ungefär 8 miljarder kronor årligen och har 4600 anställda." 

 

Malcom Kyeyune skriver här om "grifters" klassintresse.

https://americanaffairsjournal.org/2021/05/planet-of-the-grifters/ 

 

Förresten fann jag det överraskande att regeringen inte upphävde. Då på den bekväma formella grunden att transportstyrelsen inte gav mig alternativet att använda en spärrfärg som var specificerad som spärrfärg. 

 

Nu stödde man i stället ett upphävande av AFS-förordningens alternativ att använda spärrfärg. Men ett upphävande som uppenbarligen inte omfattar sjöfarten. För fartyg räcker det att kunna uppvisa certifikat att spärrfärg använts.

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites

842 inlägg vid det här laget. Och då har inte högsta förvaltningsdomstolen behandlat ärendet ännu. Den här tråden har alla förutsättningar att slå rekord i antal inlägg.

 

Efter högsta förvaltningsdomstolen har vi åtminstone justitieombudsmannen och Europadomstolen kvar. Vi är nog många som hinner sjösätta och ta upp våra båtar många gånger om innan Marlinas botten klyver vågorna igen.

 

Själv har jag lite planer på att bygga en till båt. Den kan vara klar om fyra kanske fem, eller rentav sex år. Vågar tro att jag hinner sjösätta innan TS ändå...

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minuter sedan skrev Faderullan:

842 inlägg vid det här laget. Och då har inte högsta förvaltningsdomstolen behandlat ärendet ännu. Den här tråden har alla förutsättningar att slå rekord i antal inlägg.

 

Efter högsta förvaltningsdomstolen har vi åtminstone justitieombudsmannen och Europadomstolen kvar. Vi är nog många som hinner sjösätta och ta upp våra båtar många gånger om innan Marlinas botten klyver vågorna igen.

 

Själv har jag lite planer på att bygga en till båt. Den kan vara klar om fyra kanske fem, eller rentav sex år. Vågar tro att jag hinner sjösätta innan TS ändå...

Dessutom blir Marlina svårsåld då det finns så mycket dokumentation i detta ärendet, och ingen vill nog befatta sig med TBT om båten inte blir gratis, men ge det ett par år på land så blir den nog det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minuter sedan skrev Faderullan:

Efter högsta förvaltningsdomstolen har vi åtminstone justitieombudsmannen och Europadomstolen kvar. Vi är nog många som hinner sjösätta och ta upp våra båtar många gånger om innan Marlinas botten klyver vågorna igen.


Inte justitieombudsmannen.  Men hur några fåkunniga på transportstyrelsen rullade ut röda mattan för affärsintressena bakom firma Happy Boat kanske skulle kunna intressera  justitiekanslersämbetet. 

 

Räknar med att min båt blir sjösatt kring 10 augusti, helt enligt plan. Efter att Södertörns tingsrätt avkunnat sin dom. Fastställelsedom vid förenklat tvistemål. Fråga inte mer. 😉

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsätter roa mig med detta, och har mailat nedanstående till transportstyrelsen. 🙂

 

"Angående föreläggande att avhjälpa brist avseende båten "Marlina", Comfort 30 - Diarienummer TSS 2020-4039 

 

Jonas Bjelfvenstam, Simon Posluk, Christine Vallhagen, Annika Lindell och Lina Petersson tillhanda.

 

I föreläggandet från den 5 februari 2021 står att "Inledningsvis kan Transportstyrelsen konstatera att detta ärende prövas i enlighet med bestämmelserna i LÅFF. Således beaktas inte vad Ingemar Mellgard har anfört om rimlighetsavvägning enligt miljöbalken." 

 

Men någon rimlighetsavvägning enligt miljöbalken har till synes inte heller blivit utförd på regeringskansliet. I regeringsbeslutet står endast "Föreläggandet är inte förenligt med miljöbalkens skälighetsregel som innebär att nyttan av skyddsåtgärder ska jämföras med kostnaderna". Det kan jag hålla med om, men tydligen var den meningen endast en sammanfattning av min ståndpunkt gällande rimlighet.   

 

Jag har till synes inte erhållit eftersträvad rättsprövning med avseende på andra kapitlet i miljöbalken där det står
"Rimlighetsavvägning
7 §   Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder."

 

Det öppnar frågan varför överklagandet av föreläggandet skulle ställas till regeringen och inte till förvaltningsdomstol. Vad är grunden till att förvaltningsdomstol inte blev uppgiven som nästa högre instans? 

 

Enligt föreläggandet skall jag inom tre månader efter att beslutet i föreläggandet vunnit laga kraft redovisa vilka arbeten med sanering (borttagning av bottenfärg) som utförts på båten. Men någon avsiktlig borttagning av bottenfärg kommer så länge som jag är ägare till båten inte bli genomförd. Därmed kan Transportstyrelsen gå vidare med ärendet på sätt man finner lämpligt.     

Anledningen till att det mer än 30 år efter försäljningsförbudet finns kvar TBT på båtbottnen beror som bekant på att ny bottenfärg blivit påmålad innan depån av TBT på båtbottnen blivit tömd, och att nya skikt bottenfärg sedan underhållits och spärrat utläckning av TBT. En sådan möjligen obefogat tidigt utförd påmålning och underhållsmålning har varit till gagn för det marina livet eftersom spridning av rester av TBT förhindrats.    

 

Ingemar Mellgard

ingemar.mellgard@gmail.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minuter sedan skrev Mellgard:

Fortsätter roa mig med detta, och har mailat nedanstående till transportstyrelsen. 🙂

Vad kul att man kan roa sig på olika vis med sina båtar. Jag fortsätter roa mig så här med min, medan du använder din till att roa dig med en juridisk process 🙂 

0D0D29B3-8E15-4749-8916-794FE127C3A1.jpeg

  • Like 2
  • Thanks 1
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minuter sedan skrev Peter_K:

Vad kul att man kan roa sig på olika vis med sina båtar. Jag fortsätter roa mig så här med min, medan du använder din till att roa dig med en juridisk process 🙂 

0D0D29B3-8E15-4749-8916-794FE127C3A1.jpeg

Så blir det när man är en rättshaverist och tror man kan vinna mot överheten. Men det går väl upp ett ljus i sinom tid?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Slottshamnen i Visby, måndag kväll 27 juni. Tog nattpasset vid sträcksegling från Bullandö med denna Fortissimo. Gick ut på havet vid Tärnskär söder om Hansten. Vacker röd måne den natten.

Bull.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minuter sedan skrev Mellgard:

Slottshamnen i Visby, måndag kväll 27 juni. Tog nattpasset vid sträcksegling från Bullandö med denna Fortissimo. Gick ut på havet vid Tärnskär söder om Hansten. Vacker röd måne den natten.

Bull.JPG

Härligt att det finns andra som du kan segla med istället, eftersom du inte får sjösätta din egen båt då du vägrar åtgärda din botten med ett hormonstörande ämne på. Personligen gillar jag detta med att segla på ”egen köl”, att ha en egen båt. Annars hade det ju varit fiffigt att hyra eller gasta på vänners båtar. 

Fast det kanske är dubbelt kul; en båt att få gästsegla på och en båt att få skriva långa brev om och slösa bort våra gemensamma skattepengar med? 

🙂 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minuter sedan skrev pseudonym:

Så blir det när man är en rättshaverist och tror man kan vinna mot överheten. Men det går väl upp ett ljus i sinom tid?

Har det inte gjort det när man börjar närma sig åttio år, lär det knappast göra det senare heller. 
Tänker jag 🙂 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Kan det här vara något för grafologisk expertis?  😄

 

Regeringsbeslutet kom som ett vanligt brev med posten 11 juni, och utan mottagningsbevis. Gav inget seriöst intryck. 

 

REG.jpg

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
4 timmar sedan skrev Mellgard:

Regeringsbeslutet kom som ett vanligt brev med posten 11 juni, och utan mottagningsbevis. Gav inget seriöst intryck.

Det är inte mycket i den här frågan - att strida för att spara det hormonstörande ämnet TBT på sin botten hellre än att ta bort det och få använda sin båt - som ger ett seriöst intryck…

😁

Edited by Peter_K
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Med beaktande av transportstyrelsens föreläggande med krav på sanering kanske jag kunde pröva att anmäla mig själv för miljöbrott? Eller finns det kanske någon som vill hjälpa till? 😉

 

Brottet skulle väl då bestå i att jag är ägare till en fritidsbåt som efter XRF-mätning av Happy Boat av dem uppges ha mer än ett gram tenn per kvadratmeter båtbotten, i kombination med att jag trots kännedom om det mätresultatet avstår från att försöka ordna så att bottenfärgen avlägsnas. 

 

Synpunkter?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minuter sedan skrev Mellgard:

Synpunkter?

Ja. Fixa din båt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minuter sedan skrev Mellgard:

Med beaktande av transportstyrelsens föreläggande med krav på sanering kanske jag kunde pröva att anmäla mig själv för miljöbrott? Eller finns det kanske någon som vill hjälpa till? 😉

 

Brottet skulle väl då bestå i att jag är ägare till en fritidsbåt som efter XRF-mätning av Happy Boat av dem uppges ha mer än ett gram tenn per kvadratmeter båtbotten, i kombination med att jag trots kännedom om det mätresultatet avstår från att försöka ordna så att bottenfärgen avlägsnas. 

 

Synpunkter?

 

8 minuter sedan skrev Peter_K:

Ja. Fixa din båt. 

Vi skickar Greta Thunberg på Mellgard, då blir han rädd och fixar sin båt.😉

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minuter sedan skrev pseudonym:

 

Vi skickar Greta Thunberg på Mellgard, då blir han rädd och fixar sin båt.😉

Tveksamt. 
Jag är mest less på att gubben slösar mina skattepengar som kan användas till roliga saker på den här idiot-frågan. Det är ju en ”no-brainer”; ta bort eller försegla giftet, sjösätt - alla är glada. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minuter sedan skrev Peter_K:

Tveksamt. 
Jag är mest less på att gubben slösar mina skattepengar som kan användas till roliga saker på den här idiot-frågan. Det är ju en ”no-brainer”; ta bort eller försegla giftet, sjösätt - alla är glada. 

Ja han verkar vare en jävligt gnällig gubbe som bara på pin kiv vill jävlas så mycket han kan innan han vänder näsan i vädret.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Brott kan inte styrkas" gör att de bägge herrarna ovan blivit lite vresiga. Ni har min förståelse. 😂

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

"Brott kan inte styrkas" gör att de bägge herrarna ovan blivit lite vresiga. Ni har min förståelse. 😂

Inte då. 
Bara less på att du slösar mina skattepengar som istället kunde använts till vettigare saker än det här larvet. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Peter_K:

Bara less på att du slösar mina skattepengar som istället kunde använts till vettigare saker än det här larvet. 

Myndigheter och förvaltningar lär inte behöva nyanställa för min skull. I stället tror jag att vi båda har "skin in the game".

 

"To have skin in the game is to have incurred risk (monetary or otherwise) by being involved in achieving a goal." 
https://en.wikipedia.org/wiki/Skin_in_the_game_(phrase) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Peter_K:

Inte då. 
Bara less på att du slösar mina skattepengar som istället kunde använts till vettigare saker än det här larvet. 

Det är givetvis viktigt att det finns möjlighet att överklaga olika beslut, driva sin sak och få den prövad i olika instanser, men det är inte meningen att det ska ses som ett nöje att först bråka med båtklubben i Grödinge som inte får nämnas vid namn, sedan med Transportstyrelsen och därefter Regeringen. Kanske var även kommunen inblandade?

 

Dessvärre verkar det inte vara slut ännu,

så frågan är vad man kan göra för att stoppa Mellgards nöje.

Generellt är det ju inte olagligt att driva sin sak enligt gällande lagar och regler, men frågan är om det är lagligt att driva sin sak som ett nöje på skattebetalarnas bekostnad?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

Myndigheter och förvaltningar lär inte behöva nyanställa för min skull. I stället tror jag att vi båda har "skin in the game".

 

"To have skin in the game is to have incurred risk (monetary or otherwise) by being involved in achieving a goal." 
https://en.wikipedia.org/wiki/Skin_in_the_game_(phrase) 

Kanske hade myndigheterna kunnat ägna sig åt vettigare saker på samma tid än att hantera en gubbe som vägrar ta bort ett hormonstörande ämne från sin båt? 
 

Argumentationen om att ”anställa fler” blir lite som de som plankar på tåg och spårvagnar. Tåget gick ju oavsett, så varför skall just jag betala? Om alla resonerar så och ingen betalar, och om alla belastar myndigheter med trams-ärenden så blir det problem. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Eftersom herrarna stör sig på att jag lämnar intressanta arbetsuppgifter åt myndigheter och förvaltningar kanske ni vill underlätta deras arbete? Förslagsvis hjälpa Södertörns tingsrätt.

 

Har gett tingsrätten i uppgift (Mål nr T 9767-21 ; kostade 900 kr) att utreda huruvida Grödinge båtklubbs stadgar tillåter klubbstyrelsen att utan årsmötes hörande införa en ny typ av föreskrifter som de benämner Miljöregler. Regler som varken före eller efter utfärdandet föreläggs årsmöte för godkännande.  

 

https://grodingebatklubb.se/wp-content/uploads/sites/4/2020/11/Stadgar-Regler-GBK-1.pdf 
https://grodingebatklubb.se/wp-content/uploads/sites/4/2020/11/Föreskrifter_rev180205.pdf
https://grodingebatklubb.se/dokument/  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Eller så kan du göra som du har blivit ålagd att göra enligt beslut. Sanera din båtbotten! Varför fortsätter du vägra? Har du en skruv lös eller?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det gäller att förstå att föreläggandet var en försöksballong från aktivisterna på transportstyrelsen. Nu ska ballongen punkteras.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
1 timme sedan skrev Mackey:

Mellgard, vad tycker du själv om människor som utnyttjar lagstiftning och rättssystem på ett vis som lagstiftarna troligen inte alls haft som avsikt när lagarna skrevs?

 

I TBT-frågan är det ägarna till äldre båtar som blir utnyttjade. Eftersom de saknar kompetenta företrädare med solid naturvetenskaplig utbildning. Med något enstaka undantag. 😉

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites

De allra flesta båtarna som fanns 1989 har nog fått sin botten renslipad och behandlad vid det här laget, dvs under de senaste 32 åren. De som fortfarande äger båtar med TBT-färg inser förhoppningsvis det rimliga i att förnya båtens ytbehandling efter en sådan tidsrymd utan att belasta samtliga tänkbarligen berörda myndigheter och rättsväsendet.

Om man är pank och helt enkelt inte har råd att åtgärda ett så pass billigt jobb som att slipa och måla några kvadratmeter båtbotten kanske det är mer begåvat att sätta sig utanför närmsta varuhus med en mugg och en skylt som förklarar vad bidraget skall gå till.

Bäst före datumet på din kamp gick ut för trettiotvå år sedan. Du är helt enkelt för sent ute. Mycket för sent. 

 

  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy