Jump to content
Friday 17 September 2021
Mellgard

Funderingar kring TBT (tributyltenn)

Recommended Posts

3 timmar sedan skrev Mellgard:

Vad som har hänt? En hel del, men det mesta behåller jag för mig själv.

Men kan man inte sammanfatta det så här?

 

- På din båtbotten har ingenting hänt, förutom att det utförts en mätning för ett halvår sedan. Det kunde ha undersökts av dig för 5-6 år sedan. Om intresset hade funnits.

- Utöver det har du lagt en väldig massa timmar på att skriva en massa inlägg på forum, ringt telefonsamtal och skickat en hög med brev till diverse kommuner, organisationer, tjänstemän och myndigheter, du har sett till att få ett föreläggande kring saneringen av din båtbotten, som du sedan överklagat till regeringen. Du har ifrågasatt och försökt att smutskasta företaget Happy Boats på olika sätt. Du har rotat i hur olika båtklubbar hanterar TBT-frågan. Det är dock oklart vad allt detta lett fram till, då din båt fortfarande verkar ha sjösättningsförbud i din klubb. 
 

Något att tillägga..? 🙂 

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minuter sedan skrev Peter_K:

Något att tillägga..? 🙂 

Hen har haft roligt...

2020-11-15 vid 07:58 skrev Mellgard:

Har roat mig med att maila Värmdö kommun enligt nedan. I ett automatiskt svarsmail utlovas svar inom två arbetsdagar. Kanske kommer det att behövas lite längre betänketid? 

...troligen mycket roligare än att skrapa rent båtbotten i 12 timmar.

 

Läste just lite på något norskt forum och i Norge har man tydligen sedan några år börjat se positiva effekter av TBT-förbudet. Olika arter av snäckor börjar utvecklas mera normalt på vissa platser.

 

Jag misstänker att det hänger samman med stora vattenvolymer i förhållande till sjöbottnar och osanerade båtbottnar. Samma orsak som att koppar inte skadar livet i haven längs tex. Norges kust, men är skadligt i Östersjön. Man har också tidvatten som ständigt hjälper till att byta ut vattnet.

 

Det har ändå tagit 20 år att börja se en förbättring i Norge.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
12 timmar sedan skrev Mellgard:

 

(tillägg). Översättning till svenska av den engelska meningen i mitt föregående inlägg

"Förorening av havet i Finland betyder synligt skräp och industriellt avlopp. Antifouling-färg erkänns inte som en källa till miljöförstöring."

Som vanligt när man söker "fakta" som man själv behöver för sina argument så väljer man gärna vilka meningar man lämnar bort och vilka man klistrar in.

 

"In Finland there is very little awareness of the negative environmental effects of toxic antifouling paint use and also very little in the way of infrastructure to support more sustainable practices. Fouling of the sea in Finland means visible litter and industrial effluence; antifouling paint is not recognized as a source of environmental degradation."


Mellgard valde kanske av denna orsak inte att översätta första (kursiverad) meningen i stycket om Finland. Den som antyder att allmänheten har måttliga insikter i vad giftiga färger gör med vattenlivet. Stycket i sin helhet ger en bild av vad gemene man har för insikter i de marinbiologiska konsekvenserna av giftfärger. Det är alltså inte myndigheternas eller forskarnas åsikt och forskningsgrund som avses i stycket ovan.

 

I ett annat senare inlägg argumenterar Mellgard precis som en typiskt populist gör när argumenten tryter; man gör sitt bästa för att misskreditera de som ägnat en hel yrkeskarriär åt att studera ett ämne. Då undsläpper man sig meningar som "Man kan ha i åtanke att marinbiologer tillhör en yrkesgrupp som måste upptäcka och framhäva faror för sin fortsatta försörjning. I Sverige finns det många marinbiologer, samt särskilda gymnasieutbildningar för sådana."

 

Jag råkar känna två marinbiologer, mycket närstående dessutom. En som nyligen skrev sin kandidatexamen på universitetet och därefter fortsatt studierna och en som ägnat en snart fyrtioårig karriär åt fiske- och marinbiologiska frågor. Båda anser att TBT är ett otyg som inte borde få komma ut i kretsloppet varken på land eller i vattnet.

För det handlar inte bara om bottenkrypen i hamnbassängen, de äts upp av småfisk som äts upp av större fisk som äts upp av än större fisk. Dessutom har vi fiskande fåglar som kommer in i kedjan och så vidare...

Ingen av ovanstående marinbiologer har fått en cent för att yppa dessa ord.

 

 

Jag upprepar min åsikt att Mellgard bråkar i ett ämne som förklarades slutdiskuterat för decennier sedan när TBT-färger förbjöds i Europa. Att driva det här ämnet år 2021 kommer inte att leda till att lagstiftning eller båtklubbsregler ändras.

 

Mitt råd står fast: Efter trettio år av påmålning är det nog dags att för en gångs skull slipa av all gammal färg och modernisera ytbehandlingen till något miljövänligt. En så vacker båt är värd det.

Edited by Faderullan
  • Like 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Faderullan:

Mellgard valde kanske av denna orsak inte att översätta första (kursiverad) meningen i stycket om Finland. Den som antyder att allmänheten har måttliga insikter i vad giftiga färger gör med vattenlivet.

Att avhandla och översätta all galenskap som skrivs om TBT är mig övermäktigt. På sid 3/6 i den aktuella länken

https://www.ri.se/sites/default/files/2019-03/CHANGE Summary_final_report_1.pdf  
står "One explanation is that some boat owners are still using TBT illegally". Alltså brottslig användning av TBT-bottenfärg på fritidsbåtar här i norra Europa 30 år efter förbudet!  


Det finns ingen marknad för illegal import av TBT-bottenfärg. För det finns godkända fartygsbottenfärger som i likhet med de gamla TBT-bottenfärgerna fungerar i hela 3-5 år utan  ommålning. Den norska fartygsbottenfärgen SeaForce 60 är ett exempel.  

http://www.frewi.se/Textdokument/Datablad PDF/SeaForce 60.pdf   

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timmar sedan skrev Peter_K:

Något att tillägga..? 🙂 

Ja, inget enda telefonsamtal från mig har förekommit i TBT-frågan. För mer än ett år sedan blev jag dock uppringd ett par gånger av en bekymrad styrelsemedlem i båtklubben.  🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mina mellanhavanden med Transportstyrelsen inleddes med ett mail från mig 2020-01-26 till transportstyrelsens GD Jonas Bjelfvenstam, med kopia till chefsjurist och två personer i den externa ledningsgruppen. Diarienumret är TSG 2020-84.

 

Första delen av mailet återges nedan. 

 

"Önskar fästa uppmärksamhet på att det senaste åren startats en för ägare till äldre fritidsbåtar skadlig affärsverksamhet kring det från 2003 gällande förbudet att ha tennorganiska föreningar, särskilt TBT, som antifouling på båtbottnar. 

 

Affärsverksamheten är inriktad mot gamla fritidsbåtar som har kvar rester av TBT som påmålats från tiden före säljförbudet år 1989 för bottenfärger innehållande TBT.

 

Med hänvisning till det som anföres i detta mail föreslås att Transportstyrelsen bland annat
1. Rekommenderar att man låter tidigare påmålade skikt av bottenfärg på båtar byggda före 1990 vara kvar, och alltså inte utsätter dem för högtryckstvätt, slipning, skrapning eller annan färgborttagning.
2. Reviderar ett längre stycke text angående Förbud mot TBT som omtalas längre ned i detta mail.

 

Affärsverksamheten kring TBT baseras dels på Transportstyrelsens missvisande beskrivning av förbudet från 2003 angående tennorganiska föreningar på båtskrov, och dels på det svenska patentet
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20151117&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=SE&NR=537906C2&KC=C2&ND=4# 

 

Som uppfinnare och patentsökande till patentet anges Britta Eklund, Lennart Lundgren och Erik Ytreberg.  Det finns visserligen inget förbud mot att använda patentsystemet till att erhålla ensamrätt för en praktiskt genomförbar detektering och uppmätning av ett miljögift. Men man kan ha synpunkter på agerandet. 

 

Affärsverksamheten drivs av bolaget Happy Boat AB med hemsida http://www.happyboat.se/ . På hemsidan kan man exempelvis läsa att TBT "är något av det giftigaste som människan har framställt", vilket är ett befängt påstående och även utan att hänvisa till kemiska stridsmedel som sarin, vx eller novichok. TBT är i själva verket endast bråkdelen så giftigt för människor som exempelvis arsenik (förr använt i båtbottenfärg). TBT har dessutom egenskapen att i sjövatten och sjöbottnar långsamt men obönhörligen sönderfalla i för det marina livet mindre giftiga föreningar och slutligen till helt ogiftiga tennjoner eller tennoxid. Nedbrytbarheten av TBT i naturen är en viktig skillnad mot ej nedbrytbara miljögifter, sådana som exempelvis PCB, kadmium och kvicksilver.  

 

De rester av TBT som ännu mer än 30 år efter förbudet kan finnas kvar på vissa äldre fritidsbåtar är bundna till polymera bindmedel i färgskikt vilka sedan övermålats med ett flertal nyare skikt av bottenfärg, och det finns knappast någon risk för att sådant bundet TBT skulle kunna inandas eller förtäras av människor.

 

Har varit i kontakt med Britta Eklund via mail angående påstådd giftighet av TBT, och fått svaret att "Den viktigaste anledningen av förbud mot tennorganiska föreningar är inte eventuell giftighet gentemot människan utan mot organismer som lever i havet".
 
Patentsökandena Britta Eklund och Erik Ytreberg står som författare eller medförfattare i bland annat nedan angivna två publikationer på Transportstyrelsens hemsida. Det framstår som sannolikt att de kunnat påverka hur Transportstyrelsen informerar om TBT.

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/fritidsbatar1/miljo/forekomst-av-forbjuden-tennfarg-slutrapport.pdf 
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/fritidsbatar1/skrovmalet/chalmers-change-xrf-som-verkyg-for-att-mata-metaller.pdf

 

Angående missvisande information från Transportstyrelsen angående TBT så hänvisas i första hand till texten i länken 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/ 
där det står att:
"Förbud mot TBT
Ett av de mest kända organiska miljögifterna är TBT, eller tennorganiska föreningar. Det är ett mycket giftigt ämne som påverkar många organismer även i låga halter. TBT är också giftigt för människan, eftersom det påverkar våra hormoner. Det har varit förbjudet sedan 1989 för fritidsbåtar men hittas fortfarande på båtskrov. Gamla färglager läcker fortfarande ut giftet 20 år och längre efter att det målats på.

 

TBT-färger får inte förekomma på båtskrov
Sedan 2008 gäller totalförbud mot förekomst av bottenfärger som innehåller TBT på alla svenska fartyg, oavsett storlek och trafik. Förbudet gäller alla fartyg, det vill säga även fritidsbåtar. Det är inte bara förbjudet att applicera bottenfärger som innehåller TBT, utan det får inte alls förekomma på skroven. Även om färgen som innehöll TBT målades på innan förbudet kom, finns det krav sedan 2008 på att den måste avlägsnas eller inneslutas med en speciell spärrbeläggning eller täckfärg som förhindrar läckage. I nuläget är det dock oklart om de spärrfärger som finns för fritidsbåtar verkligen är effektiva mot TBT-läckage".

 

I det följande kommenteras ovannämnda text från Transportstyrelsen.

 

"Giftighet"
Formuleringar utan referensramar och sådana som  "mycket giftigt ämne", "påverkar många organismer även i låga halter",  "också giftigt för människan" och "påverkar våra hormoner" är föga sakliga eller upplysande utan skapar i stället oro och osäkerhet. Saklig information om giftighet och gränsvärden för TBT är redovisade av Naturvårdsverket. https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/fororenade-omraden/organiskatennforeningar.pdf . Det framgår där att tolerabelt dagligt intag (TDI) av TBT är satt till 0.00025 milligram per kilo kroppsvikt, vilket inte är uppseendeväckande lågt jämfört med andra giftiga ämnen.  

 

Som jämförelse kan hänvisas till att EU för dioxiner och dioxinlika PCB fastställt ett så kallat tolerabelt veckointag (TVI) på två (2) pikogram TEQ/kg kroppsvikt och vecka.  Se https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/miljogifter/dioxiner-och-pcb/  Detta kan jämföras med ett tolerabelt dagligt intag (TDI) av TBT på 25 000 pikogram  (= 0.00025 mg) per kilo kroppsvikt, vilket innebär att dioxiner och dioxinlika PCB hålls för att vara drygt 80 000 gånger giftigare än TBT. 

 

"Totalförbud"
Transportstyrelsens kategoriska formulering att "Sedan 2008 gäller totalförbud mot förekomst av bottenfärger som innehåller TBT på alla svenska fartyg, oavsett storlek och trafik" gör att man kan förledas tro att detta förbud tillkommit för att man upptäckt någon för människor allvarlig giftighet hos TBT. När i själva verket förbudet endast har sin grund i att hindra stora fartyg att läcka ut TBT i europeiska farvatten, särskilt hamnar. För det tidigare säljförbudet av båtbottenfärger innehållande TBT var begränsat till europeiska länder, och inget hindrade att fartyg bottenmålades med TBT utanför Europa.  

http://publications.europa.eu/resource/cellar/f6524d71-38ad-4a74-9769-74972bb39f31.0024.02/DOC_1 


Man kan där också läsa att "Ingen besiktning eller certifiering emotses för fartyg med en längd på mindre än 24 meter, dvs. huvudsakligen fritids- och fiskebåtar."
Samma uppgift om att ingen besiktning av fritidsbåtar behövs återfinns på Transportstyrelsens hemsida, där det står att  "Fartyg som är kortare än 24 meter (huvudsakligen fritidsbåtar och fiskebåtar) behöver inte besiktigas eller certifieras gällande antifoulingsystem. Men sådana fartyg ska använda båtbottenfärger och anti­fouling­system, som är godkända av Kemikalieinspektionen".
https://transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Miljo-och-halsa/Antifouling-pavaxthindrande-system-for-fartyg-/Besiktning-certifiering-och-forsakran/

 

Vad som sedan hänt är att en del kommunala miljöförvaltningar i främst stockholmsområdet framställer önskemål om eller kräver att båtklubbar skall genomföra XRF-mätningar på medlemmarnas båtar och att båtklubbarna sedan skall förbjuda sjösättning av sådana båtar där Happy Boat (eller annan mätfirma) uppger att finns mer än ett gram tenn per kvadratmeter båtbotten. Slutresultatet blir att det införts något som motsvarar besiktningskrav gällande TBT, krav som i huvudsak är grundade på tidigare nämnd missvisande information från Transportstyrelsen och kreativitet från de patentsökande.  

 

Som erfaren patentingenjör finner jag kreativiteten huvudsakligen bestå i upptäckten att man affärsmässigt kan utnyttja något som ser ut som en lucka i lagstiftningen, nämligen den genom Transportstyrelsen spridda föreställningen att lagen säger att TBT inte alls får förekomma på båtskrov." 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kanske får jag denna månad ett beslut från Regeringen gällande föreläggandet från transportstyrelsen. Det väsentliga textinnehållet i föreläggandet återges nedan. För det kan kanske bli till hjälp för tolkningen av regeringsbeslutet.   🙂

 

Diarienummer TSS 2020-4039      5 februari 2021

Föreläggande att avhjälpa brist avseende båten "Marlina", Comfort 30

 

Transportstyrelsens beslut

Transportstyrelsen förelägger med stöd av 7 kap. 4 § andra stycket lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg Ingemar Mellgard att låta sanera skrovet och de yttre delarna på båten "Marlina" , fabrikat/modell Comfort 30, från färglager innehållande tennorganiska föreningar.

Föreläggande ska ha efterkommits senast tre månader efter att detta beslut vunnit laga kraft. Inom denna tid ska även en redovisning av vilka arbeten som utförts ha kommit in till Transportstyrelsen.

 

Redogörelse för ärendet
Ingemar Mellgard inkom den 30 november 2020 med en skrivelse till Transportstyrelsen där han bl.a. angivit följande: Vid en nyligen genomförd XRF-mätning av TBT på hans segelbåt framkom att det fanns tenn, i medeltal 460 mikrogram per kvadratcentimeter. Eftersom detta är högre än gränsvärdet 100 mikrogram per kvadratcentimeter förväntar sig kommunen och hans båtklubb att all bottenfärg tas bort från båten innan han återställer med ny bottenfärg. Båtklubben föreslår att en firma anlitas för blästring och dessutom behöver en ställning snickras för att skydda omgivningen. Den totala kostnaden beräknas bli högre än 20 000 kronor. Han är 77 år och har begränsade möjligheter att själv utföra större arbeten på båten. Miljöbalkens rimlighetsavvägning bör vara tillämplig, och det önskar han att domstol får ta ställning till. Därför vill han att Transportstyrelsen förelägger honom att sanera båtbotten. Han vill helst att saneringen ska föreläggas ske tidigast inför sjösättning 2022, för då kan han sjösätta båten till våren. Båten ifråga är en segelbåt av typ Comfort 30 med båtnamn "Marlina". Han köpte båten sommaren 1990, året efter att bottenfärger innehållande TBT slutade säljas. Båten har sedan den köptes aldrig målats med sådan bottenfärg.

 

Med anledning av denna skrivelse inledde Transportstyrelsen, såsom tillsynsmyndighet över Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 782/2003 av den 14 april 2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg (AFS-förordningen), ett tillsynsärende. Transportstyrelsen begärde in ytterligare handlingar i form av dokumentation från XRF-mätningarna och kopia på köpehandlingar.

 

Ingemar Mellgard inkom den 8 december 2020 med registreringsbevis samt köpehandling för fritidsbåten som visar att han förvärvade båten "Marlina", av fabrikat/modell Comfort 30, den 21 juni 1990. Vidare inkom han med rapporten "Bestämning av tenn, koppar, zink och bly på båtbottnar. Grödinge båtklubb", daterad 8 november 2020. Av denna framgår att medelvärdet för tenn vid XRF-mätning, som genomfördes den 7 november 2020, av en båt tillhörande medlem nr 164 uppgick till 460 mikrogram per kvadratcentimeter. I en kompletterande skrivelse har Ingemar Mellgard angivit att han är medlem nr 164 i Grödinge Båtklubb.

 

Ingemar Mellgard har den 21 december 2020 samt den 14 januari 2021 inkommit med ytterligare skrivelser, i vilka han bl.a. har anfört följande: Transportstyrelsen har gjort en felaktig och alltför ingripande tolkning av AFS-förordningen och hans mål är att få till stånd en domstolsprövning av Transportstyrelsens tolkning. Hans ståndpunkt är att konventionell bottenfärg ger tillräckligt hinder för spridning av TBT. Exempel på ett föreläggande som han inte skulle motsätta sig är ett som skulle föreskriva att spärrskiktet av äldre lager konventionell bottenfärg årligen underhålls genom påmålning av ett nytt lager, samt att han inte tillåts nöta på befintliga lager genom sådant som exempelvis blästring, skrapning, slipning, borstning med styv borste, maskinell borstning, högtrycksspolning. Som hittills under föregående 30 år avser han efter båtupptagning endast rengöra bottnen med en blöt tvättsvamp följt av avspolning med vattenslang utan munstycke.

 

Skäl för beslutet
Relevanta bestämmelser

 

I 4 kap. 1 § förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg, LÅFF, stadgas att föreskrifter om fartygs konstruktion, utrustning och drift enligt 4 kap. 1 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg, LÅFF, meddelas av Transportstyrelsen. Sådana bestämmelser finns även i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 av den 14 april 2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg.

 

Enligt 4 kap. 9 § LÅFF får svenska fartyg inte användas till sjöfart om de inte i fråga om konstruktion, utrustning och drift uppfyller föreskrifter som har meddelats med stöd av 1 § eller som följer av förordning (EG) nr 782/2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg. 

 

I artikel 5.2 AFS-förordningen anges att från och med den I januari 2008 får fartyg antingen inte ha några tennorganiska föreningar som fungerar som biocider i antifoulingsystem på sina skrov, yttre delar eller utsidor, eller så måste de vara täckta med en beläggning som utgör en spärr för sådana föreningar som läcker ut från det förbjudna antifoulingsystemet.

 

Av 6 kap. 1 § LÅFF framgår bl.a. att tillsyn över efterlevnaden av förordning (EG) nr 782/2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg utövas av Transportstyrelsen.

 

Om ett fartyg har väsentliga brister i fråga om konstruktion, utrustning eller drift i de hänseenden som avses i 4 kap. 1 § LÅFF får Transportstyrelsen enligt 7 kap. 4 § LÅFF meddela
I . förbud mot fartygets avgång eller vidare resa,
2. förbud mot att använda viss utrustning,
3. föreläggande att fartyget ska följa en viss färdväg,
4. föreläggande att fartyget ska anlöpa eller avgå från en viss hamn eller annan uppehållsplats,
5. föreläggande i fråga om fartygets framförande eller drift.

 

Om något beslut om sådan åtgärd inte meddelas får myndigheten, när det gäller brister i fråga om konstruktion, utrustning eller drift, i stället meddela föreläggande att bristerna ska avhjälpas.

 

Transportstyrelsens bedömning

 

Inledningsvis kan Transportstyrelsen konstatera att detta ärende prövas i enlighet med bestämmelserna i LÅFF. Således beaktas inte vad Ingemar Mellgard har anfört om rimlighetsavvägning enligt miljöbalken.

 

Av vad som framkommit i ärendet finns det på den båt som ägs av Ingemar Mellgard sådana tennorganiska föreningar som fungerar som biocider i antifoulingsystem och som är förbjudna att ha på fartygs skrov, yttre delar eller utsidor. Enligt AFS-förordningen är det ett alternativ att täcka antifoulingsystem som innehåller TBT med en beläggning som utgör en spärr för läckage. Eftersom det inte är klarlagt att de spärrfärger som finns för fritidsbåtar verkligen är effektiva mot läckage av TBT anser Transportstyrelsen att det saknas grund att som tillsynsmyndighet förespråka en sådan användning. Transportstyrelsen anser vidare att påmålning av konventionell bottenfärg, så som Ingemar Mellgard föreslår, inte kan anses utgöra en spärr mot läckage som kan godkännas.

 

Genom att det på den aktuella båten finns TBT på båtbotten, i strid mot förbudet i AFS-förordningen, anser Transportstyrelsen att det är fråga om en brist avseende båtens konstruktion, utrustning eller drift, och att ett föreläggande om att bristen ska avhjälpas därför kan meddelas med stöd av 7 kap.4 § andra stycket LÅFF.

 

Mot denna bakgrund beslutar Transportstyrelsen att Ingemar Mellgard, såsom båtägare, ska föreläggas att senast tre månader efter att detta beslut har vunnit laga kraft låta sanera skrovet och de yttre delarna på båten "Marlina", fabrikat/modell Comfort 30, från färglager innehållande tennorganiska föreningar. Inom denna tid ska en redovisning av vilka arbeten som utförts ha kommit in till Transportstyrelsen.

 

Upplysningsvis kan Transportstyrelsen i ett senare skede, om detta föreläggande inte följs, besluta om ett föreläggande förenat med vite, med stöd av 7 kap. 8 § LÅFF. Vidare gäller att i det fall båten används i strid mot förbudet i 4 kap. 9 § LÅFF så är det straffsanktionerat enligt 10 kap. 4 § 2 LÅFF, vilket innebär att Transportstyrelsen som tillsynsmyndighet har en skyldighet att anmäla det till Polismyndighet eller åklagare.

 

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara skriftligt och ni ska ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring ni vill ha. Överklagandet ska ställas till Regeringen men skickas till Transportstyrelsen, 601 73 Norrköping. Överklagandet ska ha kommit till Transportstyrelsen inom tre (3) veckor från det att ni tog del av detta beslut.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

En fin dag till sjöss idag, sol och 15 - 17 C och lagom vind. ;)

 

image.png.8c32d4fb1814597a84c9823b1c10c493.png

 

Tillägg:

Resten av veckan ser också lovande ut.

image.thumb.png.9470900b8e81103db2567e3014f4e8c5.png

Edited by Mackey
  • Like 1
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minuter sedan skrev Mackey:

En fin dag till sjöss idag, sol och 15 - 17 C och lagom vind. ;)

Fin dag även i går. Perfekt för en kort resa till Södertörns tingsrätt för inlämning av intressanta dokument. Åtminstone intressanta för mig. 😊

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mackey:

En fin dag till sjöss idag, sol och 15 - 17 C och lagom vind. ;)

Jag jobbar ju, så jag har inte fått segla sedan i söndags, men då var det perfekt väder och vind också. Får ge mig till tåls till kappseglingen på torsdag kväll.

🙂

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

Kanske får jag denna månad ett beslut från Regeringen gällande föreläggandet från transportstyrelsen.

Eller så kanske regeringen prioriterar att öppna ett land efter en pandemi och hantera det ökande antalet skjutningar i Sverige? Det hoppas i alla fall jag på, känns viktigare och glädjer nog fler personer än att bemöta gubbar som inte orkar skrapa bort sin gamla bottenfärg. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minuter sedan skrev Peter_K:

Eller så kanske regeringen prioriterar att öppna ett land efter en pandemi och hantera det ökande antalet skjutningar i Sverige? Det hoppas i alla fall jag på, känns viktigare och glädjer nog fler personer än att bemöta gubbar som inte orkar skrapa bort sin gamla bottenfärg. 

Jo, nog är pandemin med många döda och inskränkningar i livet och det faktum att Sverige ligger högt i statistiken över skjutningar viktigare att hantera än ett överklagande av ett föreläggande om att skrapa bort färg. Rättsligt sett ska ju naturligtvis även det mindre betydelsefulla hanteras korrekt.

 

Det är inte så enormt jobbigt att skrapa bort förgen, säger jag som betalade 5 000:- kronor för att slippa. Jag har skrapat båt förut och framför allt har jag sett äldre personer (gubbar) på klubben som fått bort sin färg på fyra eftermiddagar.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minuter sedan skrev Mackey:

Det är inte så enormt jobbigt att skrapa bort färgen, säger jag som betalade 5 000:- kronor för att slippa. 

Kan tänka mig betala 10 000:- kronor för att slippa riskera åverkan på båten genom sådant som blästring, skrapning, slipning. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Comfort 30 är billiga idag och blir ännu billigare våren 2022. Både med och utan färg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 timmar sedan skrev pseudonym:

Comfort 30 är billiga idag ...

Vanliga priser gäller inte för min Comfort 30. Specialbygge med annorlunda inredning och extra förstärkningar, bl.a. röstjärnsinfästningarna.  
Bra med förstärkt rigg när man ensamseglar på utsatta ställen. Bilden är från Vestfjorden/Lofoten utanför Svolvær. Var ute och kikade på en tisdagsregatta, med orevat storsegel. Blev inte läge för att sätta försegel.

Vestfjorden.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

Vanliga priser gäller inte för min Comfort 30. Specialbygge med annorlunda inredning och extra förstärkningar, bl.a. röstjärnsinfästningarna.  
Bra med förstärkt rigg när man ensamseglar på utsatta ställen. Bilden är från Vestfjorden/Lofoten utanför Svolvær. Var ute och kikade på en tisdagsregatta, med orevat storsegel. Blev inte läge för att sätta försegel.

Vestfjorden.jpg

De flesta verkar tro att de besitter en guldgruva när det kommer till en försäljning men ack vad många bedrar sig själva då. Gamla båtar från 70-talet är INTE värda sin vikt i guld! Det är köparens marknad och oavsett hur din båt är byggd och med vad så betingar den inte ett skyhögt mervärde över de andra objekten där ute, den kanske är mer lättsåld bara, inget mer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
31 minuter sedan skrev pseudonym:

De flesta verkar tro att de besitter en guldgruva när det kommer till en försäljning men ack vad många bedrar sig själva då. 

Inte vad jag tror. Men båtens nya motor (Yanmar) är nog värd lite grand, och kanske mer än själva båten. 

Har inga säljplaner för båten. Men så småningom får jag väl pga ålder trappa ned mina övriga verksamheter inom friluftsliv. Då kan sjöliv med denna bekväma båt bli intressantare.

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minuter sedan skrev pseudonym:

De flesta verkar tro att de besitter en guldgruva när det kommer till en försäljning men ack vad många bedrar sig själva då. Gamla båtar från 70-talet är INTE värda sin vikt i guld! Det är köparens marknad och oavsett hur din båt är byggd och med vad så betingar den inte ett skyhögt mervärde över de andra objekten där ute, den kanske är mer lättsåld bara, inget mer.

Nej, specialbyggen som inte ser ut som alla andra är oftast mera svårsålda.

 

För ett par år sedan var 70-talare värda sin vikt i bly, men nu tack vare pandemin ligger väl en Comfort 30 runt en hundring.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minuter sedan skrev Mackey:

Nej, specialbyggen som inte ser ut som alla andra är oftast mera svårsålda.

 

För ett par år sedan var 70-talare värda sin vikt i bly, men nu tack vare pandemin ligger väl en Comfort 30 runt en hundring.

Och med den ”nya” Yanmar spisen så blir den bara mer lättsåld inte mer värd. Hade den gamla moroten suttit där så hade den bara varit värd hälften av 100’ (om nu den motorn var helt slut).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Man skall nog också väga in att båten kommer att ha stått på land ett tag när den säljs, och nya ägaren måste börja med att sanera botten från TBT. 
Sådant sänker helt klart attraktionen hos objektet. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minuter sedan skrev Peter_K:

Man skall nog också väga in att båten kommer att ha stått på land ett tag när den säljs, och nya ägaren måste börja med att sanera botten från TBT. 
Sådant sänker helt klart attraktionen hos objektet. 

En båt som inte får sjösättas minskar nog intresset för objektet lite, även om den i övrigt är i fint skick.

 

Rubrik på Blocket

Fin Comfort 30 - inga problem med bryggplats

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 timmar sedan skrev Mackey:

En båt som inte får sjösättas minskar nog intresset för objektet lite, även om den i övrigt är i fint skick.

 

Rubrik på Blocket

Fin Comfort 30 - inga problem med bryggplats

Betänk oxå då vitesföreläggandet som kanske läggs uppepå köpeskillingen med? Eller avdrag för den samma?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Ur remissvar från Kryssarklubben

"Utredningen skriver att för tribyltenn (TBT) och irgarol är fritidsbåtar den stora utsläppskällan i kustområden. Detta påstående menar Kryssarklubben är felaktigt. Det är flera decennier sedan dessa ämnen använts i båtbottenfärger (förbjöds 1989, vilket omnämns senare i utredningen). Det är däremot troligt att tidigare användning av ämnena skett i båtbottenfärger. Utredningens presentation ger dock intrycket att utredningen tror att så fortfarande sker, vilket är fel."
https://www.regeringen.se/49bad9/contentassets/7c1633b23fe34d45b62752d4acae18cf/svenska-kryssarklubben.pdf 

 

Eftersom det var just TBT man under några decennier använde som påväxthindrade medel i båtbottenfärger så är dess användning mer än trolig.

Det beskrivande namnet på den kemiska strukturen är tributyltenn (inte tribyltenn).

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minuter sedan skrev Mellgard:

Utredningens presentation ger dock intrycket att utredningen tror att så fortfarande sker, vilket är fel."

Såklart. 
De flesta har ju skrapat rent sina bottnar sedan 1989, då försvinner ju läckaget 🙂 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 timmar sedan skrev Peter_K:

De flesta har ju skrapat rent sina bottnar sedan 1989, då försvinner ju läckaget 🙂 


Ur skrivelse till Transportstyrelsen den 26 januari 2020

 

"Om utläckningen av organiska tennföreningar som TBT från båtbottnar i sjön "is presumed to be negligible" frågar man sig varför man skall behöva avlägsna gamla lager bottenfärg som innehåller rester av TBT som påmålats på 1980-talet eller tidigare. Båtbottenfärger innehållande TBT har som sagt inte funnits på svenska marknaden sedan 1989.

 

En annan fråga man kan ställa sig är om de som utarbetat förordningarna kring TBT kunnat föreställa sig att de förordningarna 15-30 år senare skulle komma att användas för att ekonomiskt och på annat sätt skada ägare till fritidsbåtar med båtar som före förbudet 1989 hade bottenmålats med då tillåtna bottenfärger innehållande TBT. Men som sedan av  miljöskäl eller andra skäl avstått från att förorena marken under sina båtar genom högtryckstvättning eller annan färgborttagning. 

 

Några krav på rengöring av fritidsbåtar från gamla rester av TBT finns inte i andra länder, utan det är endast ägare till fritidsbåtar i Sverige som drabbas. Trots att lagstiftningen på området är densamma i hela Europa."

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
2 minuter sedan skrev Mellgard:

Ur skrivelse till Transportstyrelsen den 26 januari 2020

”Källa - jag själv” eller..?

😁
 

Ändå rätt fantastiskt hur du försöker vrida det till att behålla ett för vattenlevande djur hormonstörande ämne på din båtbotten, helt utan åtgärder, till att du gör en miljöinsats. Det är du nog rätt ensam om att se det som. 

Edited by Peter_K
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Blev en gång i början av 90-talet erbjuden att låna båtgrannens högtryckstvätt. Men färgflagor från båtbottnen lossnade så jag slutade genast. Ville inte förlora ännu aktiva färglager och få det skräpigt under båten. Miljöinsats!  Först i nutid har jag fått veta att jag därmed undvek att förorena marken under båten med TBT.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minuter sedan skrev Mellgard:

Blev en gång i början av 90-talet erbjuden att låna båtgrannens högtryckstvätt. Men färgflagor från båtbottnen lossnade så jag slutade genast. Ville inte förlora ännu aktiva färglager och få det skräpigt under båten. Miljöinsats!  Först i nutid har jag fått veta att jag därmed undvek att förorena marken under båten med TBT.

Färgflagor..?

Det låter ju som om din färg sitter rätt dåligt i de undre lagren om den flagar. 

För övrigt har jag läst här i tråden att någon Mellgard anser att TBT inte är så speciellt giftigt för naturen, så vad hade det spelat för roll..?

😉
 

Och - såklart skall man inte tvätta en botten med högtryckstvätt utan att ha båten på en spolplatta som samlar upp färgrester, det finns det regler kring. Det är väl heller ingen som förordat att du ska - det som alla tipsat dig om är olika former av kontrollerad borttagning som minimerar utsläpp av giftiga ämnen. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

Blev en gång i början av 90-talet erbjuden att låna båtgrannens högtryckstvätt. Men färgflagor från båtbottnen lossnade så jag slutade genast.

Då går det säkert jättelätt för dig att skrapa bort all färg!

 

1 timme sedan skrev Mellgard:

Ville inte förlora ännu aktiva färglager och få det skräpigt under båten.

Om du lägger en presenning under båten så sprids inte den enligt dig ofarliga färgen till naturen och det blir inte heller skräpigt under båten.

 

Nu när det inte längre finns något aktivt kvar i din färg finns det ju ingen anledning att spara på 30 år gammal bottenfärg.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mackey:

Då går det säkert jättelätt för dig att skrapa bort all färg!

 

Om du lägger en presenning under båten så sprids inte den enligt dig ofarliga färgen till naturen och det blir inte heller skräpigt under båten.

 

Nu när det inte längre finns något aktivt kvar i din färg finns det ju ingen anledning att spara på 30 år gammal bottenfärg.

Det har gått troll i denna soppan och är numera en principsak att färgen SKA sitta kvar tills Mellgard har lämnat detta jordelivet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy