Jump to content
Monday 25 January 2021

Mellgard

Medlemmar
 • Content Count

  176
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

7 Neutral

About Mellgard

 • Rank
  Örlogskapten

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. De som nu slipper kostnaderna och besväret med att sanera blir kanske desto gladare. "EU förordningen för TBT anger spärrfärg som alternativ till borttagning av giftfärgen och har använts av handelsflottan". (se sista sidan i länken, från mars 2020) http://smbf.org/wp-content/uploads/2020/03/Spärrfärger-Kjell-Carlsson-SMBFs-miljökommitté.pdf Det som handelsflottan använder sig av för att uppfylla miljökrav duger rimligen även för fritidsbåtar. Min ståndpunkt är att konventionell bottenfärg ger tillräcklig spärr för utlakning av TBT.
 2. Rekommendationen om spärrfärger från Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF) har förresten kommenterats i facebook-gruppen Segelbåtsfix med att "Det här beslutet/info skulle ha kommit för 2 år sen!" och jag har kommenterat att beslutet hade kunnat tagits för 4 år sedan om exempelvis svenska båtunionen haft en miljökommitté med en majoritet av naturvetenskapligt utbildade. Båtfolket har föga nytta av okritiska stödjare av maktens påbud. "What greater pleasure in life, at least for some people, than that of causing difficulties for others in the name of the public good".
 3. Målet är inte att få bort TBT helt en gång för alla. SMBF har gjort en korrekt tolkning av AFS-konventionen. I länken nedan kan man läsa om konventionen, inklusive dess syfte. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/LSU/?uri=CELEX%3A32003R0782 Några utdrag, och med min fetstilning. "Från och med den 1 januari 2008 måste fartyg som kommer in i en hamn i ett EU-land antingen vara utan beläggning med tennorganiska föreningar som fungerar som biocider, eller ha ett andra lager som förhindrar att tennorganiska föreningar kommer ut från det icke-överensstämmande undre lagret av antifoulingfärg. "Ingen besiktning eller certifiering emotses för fartyg med en längd på mindre än 24 meter, dvs. huvudsakligen fritids- och fiskebåtar". Transportstyrelsens och kommunala förvaltningars tolkning av AFS-förordningen kommer nu att bli juridiskt prövad genom min försorg. Transportstyrelsens diarienummer för ärendet är 2020-4039.
 4. På vad grundas påståendet att TBT (instabil substans) ingår i ett kretslopp? https://sv.wikipedia.org/wiki/Kretslopp
 5. I ett utskick nyligen från Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF) står "SPÄRRFÄRGER I frågan om användning av spärrfärger, har SMBF nyligen beslutat förorda spärrfärg som skydd för spridning av gifter till vattnet från tidigare färglager på båtbottnar. Vi avråder båtklubbar att tillåta blästring, slipning och skrapning på klubbens mark, eftersom det är svårt att eliminera spill vid borttagandet av giftig färg och huvudskälet är skydd för människors hälsa och förhindra att gifter kontaminerar mark och vatten. Om båtbottnar ska saneras mekaniskt är det viktigt att det görs med rätt utrustning och på därför avsedd plats."
 6. Transportstyrelsens orealistiska projekt Skrovmålet verkar numera avsomnat. Det senaste jag sett därifrån är denna rapport från 2019-10-22. https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/fritidsbatar1/skrovmalet/skrovmalet-kunskapslage-batbottenfarger-20191022-final.pdf På sid 13 står "3.3 Spärrfärger för äldre TBT-färger Sedan 2008 gäller totalförbud för bottenfärger som innehåller TBT. Färgen måste avlägsnas alternativt inneslutas med beläggning/färger som förhindrar spridning. Spärrfärgernas effektivitet har undersökts i en studie från Stockholms universitet (Ferreira m fl., 2015). Resultaten varierade något beroende på typ/märke av spärrfärg men slutsatserna är att färgerna förhindrar spridning av TBT via diffusion, men att borstning och annan nötning av spärrskikten kan leda försämrad funktion. I studien rekommenderades därför inte spärrfärger som förseglingsmetod i de fall båtägaren avser att mekaniskt nöta på färgerna genom exempelvis borsttvättning." Så bra, för jag har inga planer på att borsta eller på annat sätt nöta på mitt spärrskikt av flera lager konventionell bottenfärg.
 7. Mig veterligen finns inga beslut av politiskt ansvariga i kommuner angående mätning och borttagning av rester av TBT. Utan det verkar handla om att kommunanställda miljöinspektörer försöker få båtklubbar att utföra deras arbete.
 8. Det är kanske lättare att utesluta aktivister i båtklubbstyrelser som genomdriver ekonomiska och andra sanktioner mot klubbmedlemmar vars båtar har rester av en bottenfärg som lagligen påmålats för mer än 30 år sedan? 😏 Båtklubbar är vanligen ideella kamratföreningar med syfte att tillvarata medlemmarnas intressen i anslutning till båtlivet. Att agera domstol i miljöfrågor kan vara stadgebrott, särskilt om klubbens medlemmar inte har blivit tillfrågade.
 9. Man bör skilja på farligt och giftigt. Ett gift kan vara ofarligt i ett låst "giftskåp".
 10. Nytt och intressantare kan vara att diskutera om eller hur "Polluter Pays Principle" kan vara tillämplig när det gäller rester av TBT på fritidsbåtar, alltså rester av färg som påmålats för mer än 30 år sedan och eventuellt av kanske annan båtägare än nuvarande. I länken nedan från Transportstyrelsen står "I försiktighetsprincipen ingår principen om att förorenaren betalar (Polluter Pays Principle), som innebär att det är verksamhetsutövaren själv som ska bekosta nödvändiga åtgärder". https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/allmanna-regler/ Har förresten tidigare fått trovärdig information om att påståendet på Båtmiljö.se att det är förbjudet att sjösätta en båt med TBT-rester på sin botten är grundat på AFS-förordningen, med stöd av Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap. 3 §) och 29 kap. 3 § 20 p. https://batmiljo.se/batagare-2/batbottenfarger/13593-2/ Huruvida det är en rimlig tolkning av AFS-förordningen tillsammans med försiktighetsprincipen är öppet för diskussion.
 11. Blåval har återvänt till vattnen kring Sydgeorgien. https://www.bbc.com/news/science-environment-54994814
 12. Se fil nedan, och som också finns tillagd till mitt inlägg för två timmar sedan. TBT Värmdö.pdf
 13. På vad baserar sig nämnda översiktliga beskrivning av hur TBT påverkar miljön generellt?
 14. I informationsbladet från Bygg- och miljöavdelningen i Värmdö kommun och som jag citerade stod "Redan vid låga halter syns en negativ påverkan hos bland annat djurplankton och fiskar". Men uttryck som "låga halter" och "negativ påverkan" ger ingen sakinformation. I en publikation från 2014 kan man tvärtom läsa "När det gäller fiskens hälsotillstånd kan det utifrån undersökta biomarkörer inte dras några slutsatser om negativ påverkan i föroreningsbelastade områden". Alltså inte ens i de föroreningsbelastade områdena i stockholmstrakten. https://www.ivl.se/publikationer/publikation.html?id=3180 https://www.ivl.se/download/18.34244ba71728fcb3f3f88d/1591705062821/B2214.pdf Inte ovanligt att miljöförvaltningar "tar en rövare" och chansar på att ingen kontrollerar deras påståenden. Men jag kontrollerar. TBT Värmdö.pdf
 15. Undersökningen uppges syfta till att kontrollera om spärrfärger fungerar som spärr efter borstning i de maskinella borsttvättar som ett antal kommuner i landet satsat på. Men det finns ju inget behov av vare sig maskinell eller manuell borstning om man använder vanlig bottenfärg innehållande koppar som aktiv substans! Dessutom är de använda försöksbetingelserna (se sid åtta) inte relevanta för syftet att efterlikna tvättning i kommunala borsttvättar. För vid försöken borstar man kontinuerligt i hela tre minuter på varje punkt av "båtbotten", och med en borste av ej redovisad styvhet (stålborste?) som anbringats på en pelarborrmaskin med ej redovisat varvtal. Yttrycket vid borstningen uppges motsvara 5 kg för en cirkel med 8 cm diameter. Detta motsvarar ett ton per kvadratmeter! Det står även "Valet av fem kilo och tre minuters borsttid baserades därför på det tryck en person med rimlig ansträngning kan åstadkomma manuellt" (sid 21). Har forskarna funderat på hur lång tid (rimlig ansträngning) det tar att manuellt borsta en normalstor båtbotten med normalstor borste om man kontinuerligt borstar i tre minuter på varje ställe på bottnen? Oseriös forskning.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy