Jump to content
Sunday 14 July 2024
Mellgard

TBT - rättsfrågor

Recommended Posts

Fråga:

Godkände den nuvarande regeringen användning av etablerad spärrfärg? Utan krav på att visa att den fungerar som spärr?

 

I den frågan verkar det finnas skillnader mellan de bägge regeringsbesluten.

 

Spärrfärgen Primocon brukar finnas på hyllorna hos SeaSea i Segeltorp och får väl anses vara etablerad.
"Primocon förhindrar läckage utav TBT från en underliggande bottenfärg förutsatt att den appliceras i minst 80µm torrt skikt (minst 2 skikt med rulle) och att färgfilmen är intakt."
https://www.international-yachtpaint.com/s3/documents/TDS/Primocon_swe_A4_20180307.pdf 

Första regeringsbeslutet.pdf Andra_regeringsbeslutet.pdf

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites

Var hittas texten om ett regeringsbeslut om spärrfärger?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Texten närmast nedan fanns fram till mars 2021 på transportstyrelsen webbplats, under rubrik "TBT-färger får inte förekomma på båtskrov". Den texten är numera borttagen. 

 

"Sedan 2008 gäller totalförbud mot förekomst av bottenfärger som innehåller TBT på alla svenska fartyg, oavsett storlek och trafik. Förbudet gäller alla fartyg, det vill säga även fritidsbåtar. Det är inte bara förbjudet att applicera bottenfärger som innehåller TBT, utan det får inte alls förekomma på skroven. Även om färgen som innehöll TBT målades på innan förbudet kom, finns det krav sedan 2008 på att den måste avlägsnas eller inneslutas med en speciell spärrbeläggning eller täckfärg som förhindrar läckage. I nuläget är det dock oklart om de spärrfärger som finns för fritidsbåtar verkligen är effektiva mot TBT-läckage."

 

Numera står "Ett alternativ till borttagning är att systemen i stället täcks med en spärrbeläggning som hindrar att tennorganiska föreningar läcker ut", utan reservation.
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Miljo-och-halsa/Antifouling-pavaxthindrande-system-for-fartyg-/ 

 

Samt att 
"TBT har varit förbjudet sedan 1989 för fritidsbåtar, men trots förbudet visar undersökningar att TBT fortfarande tillförs miljön från bland annat gamla färglager av båtbottenfärg. Detta medför att båtägare, båtklubbar och andra verksamhetsutövare måste vidta åtgärder för att hindra fortsatt tillförsel av TBT till miljön."
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batliv-miljo/batbotten/regler-om-batbottenfarg/ 

 

En åtgärd för att hindra fortsatt tillförsel kan vara att använda en etablerad spärrfärg som exempelvis Primocon.

 

Transportstyrelsen verkar för övrigt ha upphört med att åberopa artikel 5 i AFS-förordningen där det står  "Från och med den 1 januari 2008 får de fartyg som avses i artikel 3.1 antingen inte ha några tennorganiska föreningar som fungerar som biocider i antifoulingsystem på sina skrov, yttre delar eller utsidor, eller så måste de vara täckta med en beläggning som utgör en spärr för sådana föreningar som läcker ut från det förbjudna antifoulingsystemet." 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Som nämndes verkar Transportstyrelsen ha upphört med att åberopa AFS-förordningen mot fritidsbåtar.

 

Gäller AFS-förordningen för fritidsbåtar kortare än 24 meter? 

 

I förslaget till AFS-förordning står "För fartyg under 24 meters längd, dvs. i första hand fritids- och fiskebåtar, finns det inga särskilda besiktnings- eller certifieringsbestämmelser. Sådana fartyg utgör en särskild grupp som i huvudsak framförs inom gemenskapen. Hela den gruppen omfattas av direktiv 76/769/EEG, med ändringar".   (fetstil tillagd) 
Länk till förslaget https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:262E:0492:0510:SV:PDF (se artikel 6 på sidan som har beteckningen C 262 E/498)

 

I AFS-förordningen står i punkt 21 i samklang med ovanstående att "För fartyg som har en längd på 24 meter eller därunder krävs det inga särskilda föreskrifter om besiktning eller försäkran, eftersom dessa fartyg, huvudsakligen fritids- och fiskebåtar, redan omfattas av direktiv 76/769/EEG."
Länk till AFS-förordningen https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R0782:20090420:SV:PDF (se sid 4)

 

AFS-förordningen (en EU-förordning) utgör implementering till AFS-konventionen. Den svenskspråkiga konventionstexten finns som bilaga 11 till en proposition på länken 
http://tinyurl.com/4xxbypbh

 

(tinyurl för https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/sjosakerhet_GQ03109d2/html/  

 

Den engelska konventionstexten finns på länk  
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/236102/8284.pdf

 

Utdrag ur konventionen "Om fartyget befinns bryta mot konventionen, får den part som genomför inspektionen vidta åtgärder för att varna fartyget, kvarhålla det, sända iväg det eller avstänga det från sina hamnar." 

 

Krav på borttagning av bottenfärg genom exempelvis blästring saknas som sanktion vid brott mot AFS-konventionen eller dess implementering genom AFS-förordningen.

 

Om AFS-förordningen skulle gälla för fritidsbåtar kortare än 24 meter så omfattas de båtarna rimligen av de bestämmelser som avser kontroll av efterlevnad av AFS-förordningen genom provtagning och mätning.  

 

Enligt de bestämmelserna är förordningen efterlevd om det i skrapprov från yttersta skiktet bottenfärg finns mindre än 2.5 gram tenn räknat per kilo torr bottenfärg. Länk till bestämmelserna 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14990-2021-INIT/en/pdf

 

"Compliance with Annex 1 to the Convention is assumed if the anti-fouling system contains organotin at a level which does not provide a biocidal effect. In practice organotin compounds should not be present above 2,500 mg organotin (measured as Sn) per kg of dry paint (sid 11) 
 

"This method has been designed such that sealers should not be affected, and any underlying anti-fouling agent (or primer) is not taken up in the sampling procedure" (sid 13)
 

"The sampling device is constructed in a way that only the upper layer of paint is removed, thereby it should leave any underlying paint (sealer, primer, etc.) intact." (sid 13)
 

"The device as described in the following section has been shown to be suitable for the brief sampling procedure. Any other device may be used however, provided such a device has proven to meet all the above-mentioned requirements." (sid 14)

 

Har Transportstyrelsen vilselett myndigheter och regering? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 timmar sedan skrev Peter_K:

 

Föråldrad länk från mars 2021. I länken står att Transportstyrelsen "testar om TBT förekommer på skrovet". Myndigheten testar varken fritidsbåtar eller stora utländska fartyg som helt klart omfattas av AFS-förordningen. Man kontrollerar endast skeppsdokument.

 

Sakfrågan gällde om AFS-förordningen omfattar fritidsbåtar kortare än 24 meter. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minuter sedan skrev Mellgard:

 

Föråldrad länk från mars 2021. I länken står att Transportstyrelsen "testar om TBT förekommer på skrovet". Myndigheten testar varken fritidsbåtar eller stora utländska fartyg som helt klart omfattas av AFS-förordningen. Man kontrollerar endast skeppsdokument.

 

Sakfrågan gällde om AFS-förordningen omfattar fritidsbåtar kortare än 24 meter. 

Den lades upp mars 2021, och den är fortfarande levande vilket betyder att den fortfarande gäller och inte är föråldrad. 
 

Är du osäker kan du alltid kontakta Transportstyrelsen och fråga om länken fortfarande är relevant i stället för att gissa och bygga scenarior och konspirationsteorier som faller som korthus efter en enkel googling. 

 • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

 

I länken står att Transportstyrelsen "testar om TBT förekommer på skrovet". Myndigheten testar varken fritidsbåtar eller stora utländska fartyg som helt klart omfattas av AFS-förordningen. Man kontrollerar endast skeppsdokument.

Du kan ju inte rycka saker ur sitt sammanhang, även om jag mycket väl vet att du bygger väldigt mycket av din argumentation på det.

 

Det kompletta citatet är: "Fritidsbåtar omfattas inte av någon skyldighet att ha certifikat eller försäkran som visar att man uppfyller AFS-förordningens krav. Därför kan tillsynen över fritidsbåtarna i stället inbegripa fysisk inspektion av båten, då vi testar om TBT förekommer på skrovet."

 

(Fetstilat är bara för att förtydliga vad du citerade). Därmed finns förklaringen både till kontrollen av skeppsdokument istället för testning - där sådana är relevanta - och att tillsynen av övriga båtar såsom fritidsbåtar kan inbegripa fysisk inspektion av båten inklusive test.

 

1 timme sedan skrev Mellgard:

Sakfrågan gällde om AFS-förordningen omfattar fritidsbåtar kortare än 24 meter.

Men det har du ju redan själv svarat på i samma inlägg. Se citatet först i mitt inlägg där du själv skriver "som helt klart omfattas av AFS-förordningen". Dessutom är det ju väldigt tydligt att det är så i Transportstyrelsens text, om man bara låter bli att klippa ut hej vilt i texterna och ta dem ur sitt sammanhang.

 

--------------

 

Vet inte vart du vill komma med dina ideliga startande av trådar om TBT och spridda och osammanhängande utkast till höger och vänster, nästan alltid baserat på tillrättalagda, isärklippta och/eller irrelevanta citat och slutsatser.

 

För en som mest är på åskådarplats upplevs det mest bara som barnsligt trams. När man dessutom inser att den som ligger bakom är en av de mest seniora av våra seniorer här på forumet, kan man verkligen börja undra om det möjligen är sysslolösheten på äldre da'r som tagit sig märkliga uttryck.....🙄

 

 

 

Edited by IngemarE
Rättat stavfel
 • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Juristerna på Transportstyrelsen har genom en ansökan om vite (50 tkr) gett mig intressant sysselsättning. Se bilaga Vitesansökan.
  
De delar av båtbottnen som genom båtvaggans stödplattor inte var åtkomliga för blästring blir inte bottenmålade och lämpar sig inte för provtagning. Mer än 99.5 % av båtbottnens yta blev blästrad. Erhöll intyg över utförd sanering av båtbottnen.

Vitesansökan.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Personligen hade jag placerat båten lite annorlunda i vaggan och skrapat bort färgen, så hade problemet varit löst i ditt fall.
 

I mitt eget fall löste jag problemet genom att bygga en bock som jag ställde i aktern vilket gjorde att jag kunde släppa på vaggans stöttor i par (främre/aktre) och lösa allt när jag tog bort färgen. Jag tror det är vanligast metod, alternativt att man hyr eller lånar lösa stöttor. 
 

Om du är intresserad av att lösa detta, vill säga. Man undrar ju lite eftersom det är du själv som påtalat att det är färg kvar på din båt för Transportstyrelsen…

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det här måste vara någon form av nordiskt rekord i att göra en enkel sak maximalt komplicerad. 

 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2024-02-07 vid 10:10 skrev Mellgard:

Föråldrad länk från mars 2021. I länken står att Transportstyrelsen "testar om TBT förekommer på skrovet". Myndigheten testar varken fritidsbåtar eller stora utländska fartyg som helt klart omfattas av AFS-förordningen. Man kontrollerar endast skeppsdokument.

 

Sakfrågan gällde om AFS-förordningen omfattar fritidsbåtar kortare än 24 meter. 


Ovanstående text var tänkt att betyda att Transportstyrelsen inte testar fritidsbåtar. Eller testar stora utländska fartyg som helt klart omfattas av AFS-förordningen.

 

Har provtagning och mätning utförd av andra än statliga myndigheter rättsverkan för till AFS-konventionen anslutna stater? Transportstyrelsen har inte delegerat provtagning och mätning.

 

Transportstyrelsen påstår sig inte ha tagit fram tillämpningsföreskrifter för AFS-förordningen. Men fram till mars 2021 fanns texten i bilaga Borttaget på myndighetens webbplats.

 

En framträdande aktör som ännu sprider dessa felaktiga uppgifter är miljöförvaltningen i Stockholms stad. 
https://tillstand.stockholm/globalassets/foretag-och-organisationer/tillstand-och-regler/tillstand-regler-och-tillsyn/fritid-och-underhallning/batklubbar/regelverk-rorande-batbottenfarger.pdf   (se sid 2)

 

Uppgifterna styr fortfarande miljöinspektörers, båtklubbars och deras organisationers verksamhet. Man har inte observerat att Transportstyrelsen dragit tillbaka uppgifterna.

 

AFS-förordningen är en EU-förordning och har väl som sådan företräde framför svenska förordningar och bestämmelser. 

 

"Som medlem i Europeiska unionen omfattas Sverige också av EU-rätten som har företräde över nationell rätt. Det betyder till exempel att om en svensk lag står i strid med en EU-lag är det EU-lagen som gäller."
https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/regeringens-arbete-pa-eu-niva/#:~:text=Sverige är medlem av Europeiska,det EU-lagen som gäller 

 

Borttaget.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

AFS-förordningen är en EU-förordning och har väl som sådan företräde framför svenska förordningar och bestämmelser. 

Helt rätt. Men just i det här fallet finns inga motsättningar. Varken Sverige eller AFS-förordningen har undantag för TBT avseende fritidsbåtar eller båtar under en viss längd.

 

Så, vad är din undran, egentligen? 
Rent krasst. 

Förra gången du försökte med att vrida och vända på AFS-förordningar och TBT-förbud blev väl utgången kanske inte så som du hoppats, och oddsen är väl liknande den här gången. Nu rör det sig dessutom om en enkel åtgärd; en skrapa och tio minuters jobb, fota det rena områddet och skicka bilden till Transportstyrelsen tillsammans med en bild på det insamlade materialet i en burk eller påse, och dokumentera att du lämnat den på kommunens återvinningscentral. 
Klart. 
Men varför välja den enkla vägen när man kan bråka några år, och SEDAN göra jobbet..? 🤔

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

De bägge regeringsbesluten (politiska beslut) grundas på föreställningen att AFS-förordningen gäller för fritidsbåtar kortare än 24 meter.

 

Om AFS-förordningen gäller för sådana båtar så gäller även det regelverk som avser kontroll av efterlevnad av AFS-konventionen och dess implementering genom AFS-förordningen. 

 

Det får vid XRF-mätning eller annan mätning inte finnas mer än 2.5 gram tenn per kilo torr bottenfärg i prov tagna från yttersta lagret bottenfärg.

 

Medan i Sverige gäller att det är otillåtet med mer än ett gram tenn per kvadratmeter bottenyta mätt genom XRF-mätning på samtliga lager bottenfärg.

 

Vad kan EU tänkas tycka om det?

 

EU har en gång förkastat ett förslag från Tyskland om mer långtgående bestämmelser för tennorganiska föreningar.  
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:202:0037:0045:SV:PDF   

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minuter sedan skrev Mellgard:

De bägge regeringsbesluten (politiska beslut) grundas på föreställningen att AFS-förordningen gäller för fritidsbåtar kortare än 24 meter.

1 timme sedan skrev Peter_K:

Varken Sverige eller AFS-förordningen har undantag för TBT avseende fritidsbåtar eller båtar under en viss längd.

Vad är det du inte förstår här..?

 

20 minuter sedan skrev Mellgard:

Om AFS-förordningen gäller för sådana båtar så gäller även det regelverk som avser kontroll av efterlevnad av AFS-konventionen och dess implementering genom AFS-förordningen. 

Nej, det gör det inte. Det är faktiskt bara att läsa innantill, se pkt 21 i AFS-förordningen. 

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2024-02-06 vid 15:01 skrev Mellgard:

Som nämndes verkar Transportstyrelsen ha upphört med att åberopa AFS-förordningen mot fritidsbåtar.

 

Gäller AFS-förordningen för fritidsbåtar kortare än 24 meter? 

 

I förslaget till AFS-förordning står "För fartyg under 24 meters längd, dvs. i första hand fritids- och fiskebåtar, finns det inga särskilda besiktnings- eller certifieringsbestämmelser. Sådana fartyg utgör en särskild grupp som i huvudsak framförs inom gemenskapen. Hela den gruppen omfattas av direktiv 76/769/EEG, med ändringar".   (fetstil tillagd) 
Länk till förslaget https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:262E:0492:0510:SV:PDF (se artikel 6 på sidan som har beteckningen C 262 E/498)

 

I AFS-förordningen står i punkt 21 i samklang med ovanstående att "För fartyg som har en längd på 24 meter eller därunder krävs det inga särskilda föreskrifter om besiktning eller försäkran, eftersom dessa fartyg, huvudsakligen fritids- och fiskebåtar, redan omfattas av direktiv 76/769/EEG."
Länk till AFS-förordningen https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R0782:20090420:SV:PDF (se sid 4)

 

AFS-förordningen (en EU-förordning) utgör implementering till AFS-konventionen. Den svenskspråkiga konventionstexten finns som bilaga 11 till en proposition på länken 
http://tinyurl.com/4xxbypbh

 

(tinyurl för https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/sjosakerhet_GQ03109d2/html/  

 

Den engelska konventionstexten finns på länk  
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/236102/8284.pdf

 

Utdrag ur konventionen "Om fartyget befinns bryta mot konventionen, får den part som genomför inspektionen vidta åtgärder för att varna fartyget, kvarhålla det, sända iväg det eller avstänga det från sina hamnar." 

 

Krav på borttagning av bottenfärg genom exempelvis blästring saknas som sanktion vid brott mot AFS-konventionen eller dess implementering genom AFS-förordningen.

 

Om AFS-förordningen skulle gälla för fritidsbåtar kortare än 24 meter så omfattas de båtarna rimligen av de bestämmelser som avser kontroll av efterlevnad av AFS-förordningen genom provtagning och mätning.  

 

Enligt de bestämmelserna är förordningen efterlevd om det i skrapprov från yttersta skiktet bottenfärg finns mindre än 2.5 gram tenn räknat per kilo torr bottenfärg. Länk till bestämmelserna 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14990-2021-INIT/en/pdf

 

"Compliance with Annex 1 to the Convention is assumed if the anti-fouling system contains organotin at a level which does not provide a biocidal effect. In practice organotin compounds should not be present above 2,500 mg organotin (measured as Sn) per kg of dry paint (sid 11) 
 

"This method has been designed such that sealers should not be affected, and any underlying anti-fouling agent (or primer) is not taken up in the sampling procedure" (sid 13)
 

"The sampling device is constructed in a way that only the upper layer of paint is removed, thereby it should leave any underlying paint (sealer, primer, etc.) intact." (sid 13)
 

"The device as described in the following section has been shown to be suitable for the brief sampling procedure. Any other device may be used however, provided such a device has proven to meet all the above-mentioned requirements." (sid 14)

 

Har Transportstyrelsen vilselett myndigheter och regering? 

Varken Transportstyrelsen, vissa kommuner vet skillnaden på en EU-förordning eller ett EU-direktiv.

Ang  TBT och bottenfärger så faller det under huvudgruppen biocidförordningen, vilken staterna måste följa till 100% och är lag. Inget som vår regering eller våra myndigheter kan ändra på.

Den som hindrar en båt som är behandlad med spärrfärg att ligga i sjön vid båtklubb eller liknade, bryter mot biocidförordningen, eller begär intyg om detta. Samma sak med de som begär att båtar från -92 eller tidigare skall testas för TBT.

Detta är en rekommendation från Båtunionen och har inget med någon lag att göra, vilket då vissa kommuner tycks påskina. Även detta strider mot biocidförordningen. Man kan varken lägga till eller dra ifrån egna "lagdelar"

Myndigheten påstår att det inte finns spärrfärger som fungerar till 100%.

Vart har man fått den informationen från ? "Killgissning" ? Det finns vetenskapligt testade spärrfärger som

fungerar.

Ja, man har vilselett både myndigheter, kommuner och båtklubbar.

Det är bara att läsa förordningen, det är det som gäller, inget annat

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

En båtklubb eller en kommun kan likväl kräva att medlemmarnas båtar fyller krav som klubben eller kommunen har. Detta kan vara krav som är strängare än lagstiftningen  dock inte tvärtom. Lagen skall ses som ett minimikrav.

Edited by Faderullan
 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timmar sedan skrev Faderullan:

En båtklubb eller en kommun kan likväl kräva att medlemmarnas båtar fyller krav som klubben eller kommunen har. Detta kan vara krav som är strängare än lagstiftningen  dock inte tvärtom. Lagen skall ses som ett minimikrav.

Båtklubbar har knappast stadgar som öppnar för diskriminering av ägare till äldre båtar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timmar sedan skrev Faderullan:

En båtklubb eller en kommun kan likväl kräva att medlemmarnas båtar fyller krav som klubben eller kommunen har. Detta kan vara krav som är strängare än lagstiftningen  dock inte tvärtom. Lagen skall ses som ett minimikrav.

Jasså. Vad har du fått det ifrån?

EU-förordning skall vara samma inom gemenskapen, att stifta egna lagar eller regler som inte följer förordningen är anledning till vite, precis som med alla andra förordningar.

Transportstyrelsen mörkar att EUs medlemsstater godkänner t.ex spärrfärg. Var vänlig läs förordningen i sin helhet, inte ett ofullständigt utdrag som Transportstyrelsen presenterar.

 • Haha 1
 • Confused 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev Mellgard:

Båtklubbar har knappast stadgar som öppnar för diskriminering av ägare till äldre båtar.

Du får nog läsa på diskrimineringslagen, jag är rätt säker på att båtar med sedan länge förbjuden bottenfärg inte nämns i den. Har jag fel, visa gärna detta. 
https://www.do.se/diskriminering/lagar-om-diskriminering/diskrimineringslagen

Edited by Peter_K
 • Like 1
 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev Thorberg:

EU-förordning skall vara samma inom gemenskapen, att stifta egna lagar eller regler som inte följer förordningen är anledning till vite, precis som med alla andra förordningar.

Jag tror du skall läsa på lite själv.

Båtklubbar är ingen myndighet och är dessutom frivillig att vara medlem i. De får därför ha precis vilka regler de vill för sin verksamhet och medlemmar, så länge de håller miniminivån enligt lagen.

 

Märkligt förresten att du kör med precis samma sak som @Mellgard gör och har gjort i tidigare tråd(ar), tal om "diskriminering" och dessutom verkar du ha registrerat dig enbart för att kunna engagera dig i denna tråd/fråga.

 

Vilken tur att du hittade denna just nu 😉

 

Edited by IngemarE
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minuter sedan skrev IngemarE:

Märkligt förresten att du kör med precis samma sak som @Mellgard gör och har gjort i tidigare tråd(ar), tal om "diskriminering" och dessutom verkar du ha registrerat dig enbart för att kunna engagera dig i denna tråd/fråga.

 

Vilken tur att du hittade denna just nu 😉

 

Exakt min tanke. Rätt så genomskinligt...

 

 • Like 2
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev IngemarE:

Båtklubbar är ingen myndighet och är dessutom frivillig att vara medlem i. De får därför ha precis vilka regler de vill för sin verksamhet och medlemmar, så länge de håller miniminivån enligt lagen.

Exakt så. 
Jag får i teorin starta en seglarklubb, man får bara vara medlem om man har en segelbåt t ex. Vill man ha en motorbåt finns andra klubbar, t ex den teoretiska motorbåtsklubb som IngemarE startar exakt samtidigt, där jag och min segelbåt inte är välkomna som medlemmar. 
Eller raols teoretiska klubb, som bara tillåter personer med båtar tillverkade efter 1978 vara med.  
Diskriminerande?
Faktiskt inte det minsta. 

Om vi däremot inte tillåter pensionärer, tjejer, icke svenskfödda, kristna, enarmade eller kanske någon med en annan hudfärg vara med av just den anledningen är det en annan sak. Då är det diskriminering. 

 • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

EU:s biocidförordning syftar till att "harmonisera reglerna för att förbättra den fria rörligheten för biocidprodukter inom unionen och samtidigt säkerställa en hög skyddsnivå både för människors och djurs hälsa och för miljön." Se nedan.

 

En fritidsbåt som på sin botten har rester av TBT kan väl falla inom begreppet biocidprodukt. 

 

Då gäller EU-regler för båten. Inte regler framtagna för att brukas i Sverige såsom de i denna länk föreslagna.  
https://research.chalmers.se/publication/536077/file/536077_Fulltext.pdf    

 

 

Biocidförordningen.png

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minuter sedan skrev Mellgard:

EU:s biocidförordning syftar till att "harmonisera reglerna för att förbättra den fria rörligheten för biocidprodukter inom unionen och samtidigt säkerställa en hög skyddsnivå både för människors och djurs hälsa och för miljön."

Jo, fast det är inte tillämpbart på sedan länge förbjudna ämnen… här kan du roa dig att läsa på vad biocidförordningen omfattar och hur den skall användas. 
Have fun. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0528-20220415&qid=1686836177185

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minuter sedan skrev Mellgard:

EU:s biocidförordning syftar till att "harmonisera reglerna för att förbättra den fria rörligheten för biocidprodukter inom unionen och samtidigt säkerställa en hög skyddsnivå både för människors och djurs hälsa och för miljön." Se nedan.

 

En fritidsbåt som på sin botten har rester av TBT kan väl falla inom begreppet biocidprodukt. 

 

Då gäller EU-regler för båten. Inte regler framtagna för att brukas i Sverige såsom de i denna länk föreslagna.  
https://research.chalmers.se/publication/536077/file/536077_Fulltext.pdf    

 

 

Biocidförordningen.png

Yes, bottenfärgerna ingår under biocidförordning. Kommer i morgon göra ett längre inlägg i ämnet.

Det handlar inte om att någon vill ha TBT kvar, utan om hur detta skall hanteras.

Ämnet finns, det är alla överens om, men vill vi att det skall ligga kvar i bottensedimentet och lakas ur under lång tid eller vill man att "grannen" drar upp båten på tomten, slipar, och vi får ner TBT i grundvattnet ?

Sen handlar det om att man inte får skapa regler som fastställts i lag,

dvs EU-förordning, förordningar som inte får anpassas till nationell lagar eller regler.

Exempel: En finländare som vill flytta till Sverige och ta med sin båt, skall behandlas på samma sätt som i hela EU. Det är då förordningen som gäller, vilken säger att det är okey att täcka med spärrfärg och att båtar under 12 meter behöver inte visa upp intyg om sanering eller behandling med täckfärg.

Eftersom detta då är lag enligt förordningen och inte får kopplas till nationella regler, så kan den som går emot förordningens innehåll kan beläggas med vite/böter, eftersom det det motverkar den fria rörligheten inom EU som är en av EUs grundbultar.

Sen har vi påfundet med testkrav av båtar från -95 eller tidigare, vilket är en rekommendation från Båtunionen, vilket en del kommuner har uppfattat

som en "lag"......genomlyser frågan i morgon. Skulle också vara trevligt att man ville hålla sig till sakfrågan, utan personliga "tjyvnyp" och förutfattade meningar.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Då var det igång igen😂 Hur många sidor och inlägg blev det förra gången, det var väl den längsta i Maringuidens historia gissar jag? 

 

Och trots alla bakslag i sin strävan att försöka inbilla allmänhet och de som varit med att förhandla fram förordningen (myndighet och regering) har fel i att förordningen omfattar fritidsbåtar (trots att det är uppenbart odiskutabelt att den gör det om man läser den)  så ger han inte upp i sin strävan att försöka läsa förordningen fel och övertyga andra att det som står inte gäller. Detta är lika dumt som klåparna bakom såpan om fartyget Baltic Star (ex. Birger Jarl). Googla det, det är en lika sorgligt historia om folk som inte kan läsa tydligt föreskrivna krav (Fartygssäkerhetslagen i detta tillfälle) och som fått domslut mot sig men vägrar acceptera vad som är skrivet i lagen.

 

Jag tar fram chipsen och ser fram emot att som tittare följa säsong 2 av denna dokusåpa som nu fått en ny deltagare😂 

 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minuter sedan skrev Boanjohan:

Då var det igång igen😂 Hur många sidor och inlägg blev det förra gången, det var väl den längsta i Maringuidens historia gissar jag? 

 

Och trots alla bakslag i sin strävan att försöka inbilla allmänhet och de som varit med att förhandla fram förordningen (myndighet och regering) har fel i att förordningen omfattar fritidsbåtar (trots att det är uppenbart odiskutabelt att den gör det om man läser den)  så ger han inte upp i sin strävan att försöka läsa förordningen fel och övertyga andra att det som står inte gäller. Detta är lika dumt som klåparna bakom såpan om fartyget Baltic Star (ex. Birger Jarl). Googla det, det är en lika sorgligt historia om folk som inte kan läsa tydligt föreskrivna krav (Fartygssäkerhetslagen i detta tillfälle) och som fått domslut mot sig men vägrar acceptera vad som är skrivet i lagen.

 

Jag tar fram chipsen och ser fram emot att som tittare följa säsong 2 av denna dokusåpa som nu fått en ny deltagare😂 

Helt rätt, det som står gäller, bara man kan läsa. Manus för Netflix ? 🤪

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minuter sedan skrev Boanjohan:

denna dokusåpa som nu fått en ny deltagare😂 

"Ny"

 

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Sedan har vi påfundet med testkrav av båtar från -95 eller tidigare, vilket är en rekommendation från Båtunionen, vilket en del kommuner har uppfattat

som en "lag"......genomlyser frågan i morgon. 

 

En båtklubb har även ansvar för annat än den enskilde båtägarens rättigheter. Ponera att klubben en dag behöver muddra sin hamn. Om någon får för sig att vara noggrann kan det bli problem med var man skall deponera muddermassorna om de innehåller stora mängder gifter. Ett sådant scenario bli överkomligt dyrt för en vanlig båtklubb. Då är det betydligt mer rättvist att klubbens medlemmar fixar sina bottnar och deponerar avfallet korrekt. Det handlar trots allt bara om några kilogram som kan tas om hand mycket enklare än tusentals ton med bottenlera. Och om man inte har renslipat hårbotten på tre decennier så är det nog dags ändå...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...